黑彩破解器

Chào Tan Sinh Viên 2019

?

?

V?i mong mu?n g?n k?t t?t c? các b?n Tan sinh viên l?i v?i nhau, t?o c? h?i cho các b?n g?p g?, làm quen, c?ng nh? ?? các b?n hi?u h?n v? ng?i tr??ng mà các b?n s? g?n bó trong su?t qu?ng th?i gian h?c t?p c?a mình. Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t dành t?ng các b?n ch??ng trình “Chào Tan sinh viên n?m 2019” nh? m?t l?i chúc m?ng các b?n ?? n? l?c h?t mình v??t qua m?t ch?ng ???ng ??y th? thách và chính th?c ??n v?i CAO???NG BáCH VI?T.
===============================
Th?i gian: 08h00 – 17h00 ngày 28/09/2019
??a ?i?m: 37 Nguy?n V?n L??ng, P.17, Q. Gò V?p, TP.HCM.?

??n v?i ch??ng trình "Chào Tan Sinh Viên" n?m nay các b?n s? có c? h?i

G?p g?, làm quen, k?t than v?i nh?ng ng??i b?n m?i…
???c giao l?u và có c? h?i ?? tr? thành thành viên các CLB trong tr??ng.
Tham gia trò ch?i Teambuilding c?c k? s?i n?i v?i nh?ng ph?n th??ng "c?c ch?t" dành cho các ??i thi xu?t s?c.
Tr?i nghi?m kh?ng gian ?m th?c v?i các món ?n - th?c u?ng v? cùng h?p d?n t?i các gian hàng.
??c bi?t là ch??ng trình v?n ngh? v?i các ti?t m?c r?t ??c s?c dành riêng cho các b?n...

黑彩破解器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D??i ?ay là m?t s? hình ?nh c?a ngày h?i

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

黑彩破解器B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat