黑彩破解器

Ch??ng trình “Giáo D?c Gi?i Tính Cho Sinh Viên” - Di?n gi?: ThS - BS Nguy?n Lan H?i

Chi?u nay (4/10), ??ng ??o các b?n Tan sinh viên c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t quy t? v? H?i tr??ng t?ng 7 cùng g?p g?, l?ng nghe nh?ng chia s? r?t than th??ng, sau l?ng nh?ng c?ng r?t "th?i s?" c?a ThS – BS Nguy?n Lan H?i. Ch? ?? c?a bu?i g?p g? này là: Sinh viên và Cách th?c gi?i “Ng?”. N?i dung này n?m trong chu?i các ho?t ??ng ??u n?m h?c m?i, nh?m trang b? cho Tan sinh viên k? n?ng, nh?n th?c ?? nhanh chóng hòa nh?p v?i m?i tr??ng h?c t?p, kh?ng gian s?ng và ?ng x? sao cho phù h?p v?i nh?ng ng??i xung quanh…

V?i l?i d?n chuy?n hài h??c, dí d?m BS Lan H?i mang ??n m?t kh?ng gian c?c k? n?ng ??ng, khi thì c? h?i tr??ng c??i phá lên, khi thì sau l?ng, ch?m r?i v?i nh?ng cau h?i g?i m?, giúp các b?n Tan sinh viên tr? v? v?i lòng mình, g?i tên các giá tr? c?a b?n than, tran quy nh?ng gì mình ?ang có và b?ng cách nào ?? t?ng b??c hoàn thi?n b?n than h?n m?i ngày.

黑彩破解器Bên c?nh ?ó, BS Lan H?i c?ng ch? ra nh?ng khó kh?n mà các b?n sinh viên s? g?p ph?i khi r?i xa mái ?m gia ?ình ??n m?t m?i tr??ng m?i: nào là Shock v?n hóa; Ph?n ?ng (3C); Ly do x?y ra nh?ng ?i?u trên; Nh?ng h? l?y và Cách gi?i “Ng?”.

Shock v?n hóa: là hi?n t??ng tam sinh ly mà nhi?u sinh viên tr?i qua khi l?n ??u tiên lên C?, ?H. Do khác bi?t quá l?n v? phong cách, tiêu chu?n, k? n?ng và nói n?ng. Tùy vào hi?u bi?t, tu?i tác c?ng nh? s? chu?n b? tam ly mà m?c ?? ?nh h??ng và th?i gian v??t qua khác nhau…

Ph?n ?ng (3C): M?i khi g?p tình hu?ng b?t ng?, nguy hi?m, m?t các th? s?ng ph?i tìm cách thích nghi. B?n l?a ch?n cách nào: Ch?ng tr? - Ch?y tr?n hay Ch?u ch?t…
黑彩破解器 Ly do x?y ra nh?ng v?n ?? trên ph?i ch?ng là do: Tam ly, Chuy?n m?i tr??ng s?ng, Thi?u k? n?ng s?ng chung, Thay ??i cách h?c, Tình b?n, Ti?n b?c…

Và cu?i cùng là cách gi?i “Ng?”: H?y lu?n yêu quy b?n than, c?ng nh? ng??i khác và v?n v?t, lu?n ch?m ch?, gi? tình b?n t?t, tình c?m gia ?ình…

C?m ?n BS Lan H?i ?? dành th?i gian quy báu c?a mình ?? ??n chia s? v?i các b?n Tan sinh viên c?a tr??ng, chúc c? lu?n m?nh kh?e, an vui và h?nh phúc...
Ps: D??i ?ay là m?t s? hình ?nh c?a bu?i g?p g? chi?u nay:

?

?

?

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c t?)

Xem thêm
Facebook chat