黑彩破解器

CH??NG TRìNH TH?C T?P NH?N TH?C V? DU L?CH - KHOA NGO?I NG?- DU L?CH - TRUY?N TH?NG

Ch??ng trình Th?c t?p nh?n th?c c?a Sinh viên ngành Qu?n tr? Khách s?n & Qu?n tr? Nhà hàng và D?ch v? ?n u?ng thu?c khoa Ngo?i ng? - Du l?ch – Truy?n th?ng c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t t?i Phan Thi?t ?? di?n ra thành c?ng t?t ??p.

H?c ph?n th?c t?p nh?n th?c giúp sinh viên có c? h?i áp d?ng nh?ng ki?n th?c ly thuy?t ?? ???c h?c ? nhà tr??ng vào c?ng vi?c th?c ti?n. Qua ?ó, sinh viên có cái nhìn t?ng quát, th?c t? và hi?u r? h?n v? m?i tr??ng làm vi?c trong t??ng lai.

H?c ph?n th?c t?p nh?n th?c giúp sinh viên có d?p g?p g?, trao ??i v?i các anh ch? t? Nhan viên ??n c?p Qu?n ly trong các b? ph?n c?a Nhà hàng – Khách s?n, t? ?ó giúp các b?n tích l?y thêm ???c nhi?u kinh nghi?m c?ng vi?c mà mình s? th?c hi?n sau khi t?t nghi?p.

Ch??ng trình th?c t?p còn là d?p g?n k?t tình b?n trong sinh viên v?i nhau, c?i thi?n tinh th?n làm vi?c nhóm và k? n?ng giao ti?p trong m?i tr??ng h?c t?p và làm vi?c.

Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t xin g?i l?i c?m ?n chan thành ??n BQL Sea Links City, BQL Khách s?n TTC Hotel Premium Phan Thi?t và C?ng ty Du l?ch R?ng Ph??ng Nam ?? ??ng hành và h? tr? ?oàn sinh viên th?c c?a tr??ng trong su?t th?i gian ?oàn l?u l?i n?i ?ay.

Sau ?ay là m?t s? hình ?nh v? chuy?n th?c t?p 3 ngày 2 ?êm t?i thành ph? bi?n Phan Thi?t

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat