黑彩破解器

GIAO L?U TìNH NGUY?N VIêN QU?C T?

GIAO L?U TìNH NGUY?N VIêN QU?C T?

黑彩破解器 Ngày ??ng: 13/08/2019

L??t xem: 1453

Chi ti?t

Ngày Ch? nh?t xanh

Ngày Ch? nh?t xanh Sáng 04.06.2017, t?i c? s? 4 – Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t, Thành ?oàn Thành Ph? H? Chí Minh, UBND Qu?n 12, UBND Ph??ng Th?nh L?c ?? ph?i h?p cùng Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t t? ch?c l? ra quan th?c...

Ngày ??ng: 05/06/2017

黑彩破解器 L??t xem: 8175

Chi ti?t

L? ra quan chi?n d?ch “Mùa hè xanh” 2016 – Kh?i ??ng mùa hè tình nguy?n c?a sinh viên Cao ??ng Bách

L? ra quan chi?n d?ch “Mùa hè xanh” 2016 – Kh?i ??ng mùa hè tình nguy?n c?a sinh viên Cao ??ng Bách Sáng 10/7, t?i c?ng viên 23/9, Thành ?oàn TPHCM t? ch?c l? ra quan chi?n d?ch tình nguy?n Mùa hè xanh l?n th? 23 v?i s? tham gia c?a kho?ng 5.000 sinh viên, ?oàn viên thanh niên, ??i di?n cho kho?ng 100.000...

Ngày ??ng: 15/07/2016

黑彩破解器 L??t xem: 5235

Chi ti?t

?oàn tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t t? ch?c nhi?u ho?t ??ng chào m?ng ngày 26-3

?oàn tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t t? ch?c nhi?u ho?t ??ng chào m?ng ngày 26-3 Sáng ngày 26/3, ?oàn thanh niên tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? t? ch?c mittinh k? ni?m 85 n?m ngày thành l?p ?oàn TNCS H? Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) v?i nhi?u ho?t ??ng tiêu bi?u.

Ngày ??ng: 25/03/2016

黑彩破解器 L??t xem: 5019

Chi ti?t

Sinh viên Bách Vi?t hi?n máu nhan ??o – M?t gi?t máu cho ?i, m?t cu?c ??i ? l?i

Sinh viên Bách Vi?t hi?n máu nhan ??o – M?t gi?t máu cho ?i, m?t cu?c ??i ? l?i Th?c hi?n k? ho?ch c?ng tác H?i sinh viên và phong trào thanh niên n?m h?c 2015 – 2016, ?oàn thanh niên tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? ph?i h?p v?i B?nh vi?n Quan Y 175 t? ch?c ngày h?i hi?n máu nhan...

黑彩破解器 Ngày ??ng: 12/11/2015

L??t xem: 4894

Chi ti?t

T? ch?c trung thu cho tr? em thi?u n?ng ? TP ?à L?t

T? ch?c trung thu cho tr? em thi?u n?ng ? TP ?à L?t Chi?u ngày 25/9, Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t? ?? t? ch?c trung thu cho 120 h?c sinh ? Tr??ng nu?i d?y tr? em thi?u n?ng Hoa Phong Lan – TP ?à L?t.

黑彩破解器 Ngày ??ng: 27/09/2015

L??t xem: 4690

Chi ti?t

Vui t?t trung thu - M?ng n?m h?c m?i

Vui t?t trung thu - M?ng n?m h?c m?i Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t t? ch?c trung thu cho h?n 80 tr? em c? nhi, khuy?t t?t ? Th? x? Bà R?a – V?ng Tàu

Ngày ??ng: 21/09/2015

黑彩破解器 L??t xem: 4687

Chi ti?t

T? ch?c trung thu cho h?n 500 tr? em c? nhi, khuy?t t?t

T? ch?c trung thu cho h?n 500 tr? em c? nhi, khuy?t t?t Trong kh?ng khí han hoan ?ón T?t Trung thu, nhi?u t?nh thành, t? ch?c ?oàn - H?i, t? ch?c t? thi?n... trên c? n??c ?? th?c hi?n nh?ng ch??ng trình giúp tr? em nghèo, có hoàn c?nh khó kh?n, ? vùng...

黑彩破解器 Ngày ??ng: 15/09/2015

黑彩破解器 L??t xem: 4679

Chi ti?t

??i h?i thành l?p H?i SV Vi?t Nam t?i Tr??ng C? Bách Vi?t

??i h?i thành l?p H?i SV Vi?t Nam t?i Tr??ng C? Bách Vi?t Ngày 15-3-2015, ??i h?i Thành l?p H?i sinh viên Vi?t Nam Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t l?n th? I nhi?m k? 2015–2017 ?? di?n ra t?i Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t (194 Lê ??c Th?, Qu?n Gò V?p, TP.HCM)....

Ngày ??ng: 25/03/2015

黑彩破解器 L??t xem: 4542

Chi ti?t

Facebook chat