黑彩破解器

Giao l?u sinh viên qu?c t?

?

Ch??ng trình trao ??i, giao l?u v?n hóa gi?a sinh viên qu?c t? v?i Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m m?c ?ích giúp sinh viên CBV nang cao ki?n th?c chuyên m?n, nang cao n?ng l?c ti?ng Anh, trao ??i hi?u bi?t v?n hóa và rèn luy?n k? n?ng giao ti?p. Ch??ng trình còn m? ra nhi?u c? h?i ?? các b?n sinh viên CBV k?t b?n v?i sinh viên n??c b?n t? ?ó hình thành các m?i quan h? ?? trao ??i th?ng tin lau dài k? c? sau khi ra tr??ng. Ngoài ra ch??ng trình còn n?i ?? các b?n ho?t ??ng giao l?u v?n hóa c?ng nh? tham gia các ho?t ??ng thi?n nguy?n khác giúp tích l?y kinh nghi?m, k? n?ng s?ng và nhi?u giá tr? nhan v?n khác.

?

Ch??ng trình ???c di?n ra vào m?i chi?u th? t? hàng tu?n. Ban ??u còn là s? e dè, ng?i ngùng nh?ng khi b?u khí vui nh?n b?t ??u ???c ??y lên t? các ho?t náo viên d??ng nh? ?? phá b?ng ?? c? hai phía có th? nh?p m?n cùng n?m tay, cùng nói, cùng ca, cùng ch?i ?? cùng hòa nh?p vào b?u khí than thi?n, hào h?ng và nhi?t tình.

Trong n?i dung c?a ch??ng trình các b?n còn có d?p trao ??i v? các v?n ?? thu?c l?nh v?c v?n hóa, chính tr?, x? h?i, kinh t? và h?n h?t là v? con ng??i và ??t n??c c?a mình.

?

Sau g?n 2 tháng ho?t ??ng nhi?u sinh viên c?m nh?n: “Vui nh?t là chúng em c?m th?y mình tr??ng thành và t? tin h?n ra ?? giao ti?p v?i sinh viên n??c ngoài. Ki?n th?c ???c m? r?ng do có ???c nhi?u th?ng tin b? ích t? ??t n??c b?n. Và h?n h?t là tình c?m t? nh?ng cái b?t tay, nh?ng n? c??i, nh?ng dòng ??a ch? email, facebook trao v?i cho nhau ?? l?u l?i m?i day liên h? sau này”. T?t c? nh? ?? minh ch?ng cho s? thành c?ng c?a ch??ng trình mang l?i.

?

???c bi?t, ch??ng trình giao l?u sinh viên qu?c t? t?i Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ch? là m?t trong các ch??ng trình ho?t ??ng th??ng niên hi?u qu? c?a nhà tr??ng. Trong nhi?u n?m qua, nhà tr??ng th??ng xuyên t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng b? ích, ly thú và giá tr? khác nh?: ch??ng trình k? n?ng vi?t CV, ch??ng trình k? n?ng giao ti?p trong c?ng ??ng, chuyên ?? k? n?ng làm vi?c nhóm, ch??ng trình ngày h?i ph?ng v?n vi?c làm ngay t?i Tr??ng….T?t c? nh?m trang b? hành trang t?t nh?t dành cho các b?n sinh viên CBV sau khi ra tr??ng.

?

Sau ?ay là m?t s? hình ?nh c?a ch??ng trình ???c ghi l?i:

?

111

Các sinh viên trong bu?i giao l?u

?

115

Tham gia trò ch?i "Truy?n th?ng tin"

?

131

H?ng kh?i tham gia trò ch?i

?

132

Các b?n t? tin trao ??i th?ng tin

?

122

Cùng giao l?u - tìm hi?u v? CBV

?

134

Bài vi?t khác
Ti?p ?ón C?ng ty Benesse và Nghi?p ?oàn Grop - Nh?t B?n

Tri?n khai h?p ??ng ???c ky k?t v?i C?ng ty CP ??u t? và D?ch v? nhan l?c Vi?t Nam (Vimas JSC), ngày 07/08/2017 v?a qua Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? có bu?i ti?p xúc và trao ??i chi ti?t h?n v?i hai ??n v? là C?ng ty Benesse và Nghi?p...

Xem thêm
L? ky k?t h?p ??ng h?p tác v?i C?ng ty VIMAS JSC L? ky k?t h?p ??ng h?p tác v?i C?ng ty VIMAS JSC

黑彩破解器Sáng ngày 29/08/2017 t?i Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? di?n ra L? ky k?t biên b?n ghi nh? h?p tác v? ?ào t?o và xu?t kh?u...

Xem thêm
Facebook chat