黑彩破解器

H?i thao truy?n th?ng sinh viên BáCH VI?T 2017

?

Ch??ng trình ???c m? màn v?i L? chào c? và bài Qu?c ca hào hùng vang lên nh? chính tinh th?n thi ??u m?nh m? c?a t?ng v?n ??ng viên cho m?t mùa H?i thao thành c?ng.

?

IMG 5717

?

"H?i thao sinh viên BáCH VI?T 2017" là m?t trong nh?ng s? ki?n truy?n th?ng ???c ch? ??i nh?t trong n?m c?a sinh viên Cao ??ng Bách Vi?t. H?i thao kh?ng ch? là m?t phong trào ?? các b?n tranh tài, rèn luy?n s?c kh?e, kh?ng ??nh b?n than qua các m?n th? thao mà h?i thao còn mang ??n m?t tinh th?n ?oàn k?t t??ng tr? l?n nhau gi?a các b?n sinh viên.

?

IMG 5720

N?m nay h?i thao g?m nhi?u b? m?n thi ??u r?t ?a d?ng nh?: Bóng ?á, Bóng chuy?n, C? t??ng, Kéo co, Nh?y bao b?, C?u l?ng…D? ki?n h?i thao s? di?n ra t? nay cho ??n ngày 27/04/2017.

?

IMG 5663

H?i h?p tr??c v?ch thi ??u

?

IMG 5668

Thi ??u nh?y bao b?

?

IMG 5672

C? l?n ... v? ?ích th?i

?

???n v?i H?i thao n?m nay có s? tham d? c?a các ??n v? ??n t? Khoa D??c, ?i?u d??ng, Kinh t?, Du l?ch – Truy?n th?ng, M? thu?t ?ng d?ng, C? b?n, C?ng ngh? th?c ph?m, C?ng ngh?, S? ph?m m?m non, Ngo?i ng? . Tham gia h?i thao v?i tinh th?n nhi?t huy?t, s?c tr? cùng s? quy?t tam cao ??, trong ngày thi ??u m? màn các v?n ??ng viên ?? c?ng hi?n cho ng??i xem nh?ng màn tranh tài s?i n?i, t?ng b?ng, ??p m?t và kh?ng kém ph?n quy?t li?t. Các v?n ??ng viên ?? th? hi?n h?t mình vì màu c? s?c áo c?a ??n v? mình.

?

IMG 5722

Th?y và trò bàn lu?n s?i n?i

?

IMG 5688

?

IMG 5673

Th?ng r?i ...

?

IMG 5702

?

IMG 5711

Chuyên gia phòng th?

?

IMG 5797

Tay chuy?n s? 1

?

IMG 5730

N? c??i H?i th?o

?

H?i thao n?m nay ?? thu hút h?n 500 sinh viên tham gia thi ??u tranh tài ? h?n 6 b? m?n. ???c bi?t ?ay là m?t ho?t ??ng th??ng niên c?a nhà tr??ng nh?m c? v? m?nh m? cho phong trào rèn luy?n ho?t ??ng th? d?c th? thao trong toàn tr??ng. Qua ?ó, nhà tr??ng còn mong mu?n t?o ra m?t m?i tr??ng n?ng ??ng cho sinh viên CBV có th? kh?ng ??nh b?n than, phát huy tài n?ng kh?ng ch? ? trí l?c mà còn c? v? th? l?c. Và ?ay c?ng là ho?t ??ng nh?m chào ?ón cho ngày l? gi?i phóng dan t?c 30/4 s?p t?i.?

?

IMG 5753

?

IMG 5804

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat