黑彩破解器

Khai m?c h?i thao chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11

?

H?i thao n?m nay di?n ra t? ngày 24/10/2016 – 20/11/2016, quy t? h?n 100 cán b? là nhan viên, gi?ng viên c?a Tr??ng ??n t? các Phòng, Ban, Khoa tham gia, giao l?u, tranh tài ? các m?n nh? c?u l?ng, bóng bàn, bóng ?á, c? t??ng, nh?y bao b? và kéo co v?i các n?i dung ??i nam, ??i n?, ??i nam n?, ??n nam, ??n n? và ??ng???i theo t? c?ng ?oàn. Ngoài y ngh?a rèn luy?n nang cao s?c kh?e, nêu cao tinh th?n th? thao, gi?i còn là n?i t?o b?u khí vui t??i ?? các cán b?, nhan viên, gi?ng viên giao l?u trao ??i, t?o s? g?n bó, tình than và ?oàn k?t trong Nhà tr??ng.

?

M?t s? hình ?nh ghi nh?n t?i L? khai m?c H?i thao:

20161029 082926

C? Hu?nh Th? Trúc ?ào – Phó ch? t?ch C?ng ?oàn phát bi?u khai m?c bu?i l?

?

20161029 083229

Phát bi?u t?i bu?i l? khai m?c, Ts. ?? Tuy?t B?o – Phó Hi?u tr??ng – Bí th? chi b? Nhà tr??ng nh?n m?nh ho?t ??ng th? thao kh?ng ch? mang l?i giá tr? tinh th?n, giá tr? th? ch?t cho cán b? nhan viên, gi?ng viên mà còn là nét ??p mang ??m tính truy?n th?ng v?n hóa. C? chúc cho H?i thao ???c thành c?ng t?t ??p và mang l?i nhi?u ni?m vui, s? ph?n kh?i cho cán b? nhan viên, gi?ng viên ?? ti?p t?c ph?n ??u cho s? nghi?p tr?ng ng??i.? ?

?

20161029 083609

Bí th? ?oàn tr??ng – Th?y Nguy?n Thanh Lam ??i di?n V?V tuyên th? thi ??u h?t mình v?i ph??ng cham “Trung th?c – ?oàn k?t – Than ái”

?

20161029 083653

??i di?n t? tr?ng tài – Th?y Thái Thanh Tuan tuyên th? làm tròn trách nhi?m c?a ng??i c?m can n?y m?c ?i?u hành gi?i ??u c?ng b?ng – chính xác

?

20161029 082642

??i di?n cho các t? c?ng ?oàn hát qu?c ca khai m?c

?

20161029 083532

BTC gi?i nh?n hoa t? cán b? gi?ng viên, nhan viên Tr??ng

?

20161029 083815

??i di?n các T? c?ng ?oàn nh?n c? l?u ni?m t? BTC gi?i

?

20161029 085107

C?u l?ng là m?n thi ??u tiên m? màn cho h?i thao n?m nay

?

20161029 091235

M?n c?u l?ng n?i dung ??i nam – n?

?

20161029 091531

M?n c?u l?ng n?i dung ??n nam?

?

20161029 101216

M?n c?u l?ng n?i dung ??i nam

?

20161029 085939

T? tr?ng tài ?ang làm nhi?m v?

?

20161029 081815

Cúp l?u ni?m ???c chu?n b? ?? trao gi?i trong ngày Nhà giáo 20/11

?

20161029 084156

T?p th? cán b? nhan viên, gi?ng viên Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ch?p hình l?u ni?m t?i h?i thao

?

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat