黑彩破解器

Làm ?i?u d??ng viên t?i ??c v?i m?c l??ng 60 tri?u/ tháng

C? h?i l?n v?i m?c l??ng nghìn Euro m?i tháng

?? ???c làm vi?c t?i ??c, ?ng viên ph?i ??t ???c trình ?? B2 Ti?ng ??c do vi?n Goethe Hà N?i c?p ch?ng ch?. Tuy nhiên n?u ch? ??t ???c trình ?? B1 ( trình ?? t?i thi?u), ?ng viên v?n có th? qua ??c và hoàn thi?n ch?ng ch? B2 trong quá trình h?c chuyên m?n. Các ?ng viên s? ti?p t?c ???c h?c các khóa ?ào t?o chuyên m?n v? ch?m sóc ng??i già nói riêng và ?i?u d??ng nói chung t?i ??c tr??c khi ?i làm.

Khóa ?ào t?o ngh? 3 n?m t?i ??c s? giúp h?c viên tr? thành ?i?u d??ng viên ch?m sóc ng??i già. Ch?ng ch? qu?c gia c?a ??c s? có giá tr? trên toàn ??t n??c ??c. H?c viên nào ?? n?m v?ng ki?n th?c chuyên m?n v? ngành ?i?u d??ng nói chung, ch?m sóc ng??i già nói riêng, thì có th? làm ??n xin rút ng?n th?i gian h?c ngh?. N?u ?? có b?ng c? nhan ngành ?i?u d??ng, có ki?n th?c và k? n?ng ch?m sóc ng??i b?nh, ng??i già thì quá trình ?ào t?o và l?y ch?ng ch? ngh? t?i ??c s? di?n ra nhanh h?n.?

Ngh? ?òi h?i s? c?n m?n và ch?u khó

Theo th?a thu?n gi?a Vi?n Goethe Vi?t Nam và tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t và ngày 28/8/2014, nhà tr??ng ?? và ?ang ph?i h?p v?i Vi?n Goethe ?? ?ào t?o thí ?i?m ti?ng ??c cho sinh viên c?a tr??ng. N?m 2015 ?? có m?t l?p thí ?i?m d?y ti?ng ??c trong vòng 9 tháng do chính gi?ng viên ng??i ??c ??ng l?p. T? tháng 1/2016, tr??ng cao ??ng Bách Vi?t ?? quy?t ??nh ??a ch??ng trình ti?ng ??c vào ch??ng trình ?ào t?o chính khóa. Ch??ng trình ti?ng ??c kéo dài 720 ti?t và kéo dài trong 3 n?m. Sau 3 n?m, sinh viên s? ??t ???c trình ?? B1, ?? ?i?u ki?n ?? ???c qua ??c ?ào t?o chuyên m?n và làm vi?c. Con ???ng ?? có th? qua ??c làm vi?c ?ang r?ng m?, ?ay c?ng là c? h?i t?t dành cho lao ??ng Vi?t Nam nói chung và sinh viên ngành ?i?u d??ng nói riêng.

Và ph?i ?? s?c kh?e, b?n l?nh ?? v??t qua nh?ng ?òi h?i g?t gao

C? h?i ?i kèm nhi?u thách th?c

?

Ky h?p ??ng và làm vi?c v?i m?c l??ng nghìn Euro m?i tháng là m?c thu nh?p mà kh?ng ít ng??i mong ??i. Th? nh?ng ?? ??t ???c thành c?ng ?ó, ng??i lao ??ng s? ph?i ??i ??u v?i kh?ng ít thách th?c.

?

H?ng n?m, Trung tam lao ??ng n??c ngoài (www.colab.gov.vn ) và c?ng ty Vivantes (Di?n ?àn cho ng??i cao tu?i CHLB ??c) s? tuy?n ch?n ?ng viên ?i h?c t?p và làm vi?c t?i CHLB ??c nh? th?a thu?n ?? ky tr??c ?ó. Theo ?ó, nh?ng ?ng viên có ?? ?i?u ki?n ?ng tuy?n s? ???c hai ??n v? này ph?i h?p t? ch?c ph?ng v?n tr?c ti?p và tuy?n ch?n. Sau khi ??t ???c trình ?? ti?ng ??c B2, ?ng viên s? ???c qua ??c và c?ng ty Vivantes s? là ??n v? ??m trách vi?c t? ch?c ?ào t?o ngh? cho các h?c viên t?i CHLB ??c. Trong th?i gian h?c ngh?, hàng tháng ng??i lao ??ng s? ???c nh?n m?t kho?n h?c b?ng theo quy ??nh pháp lu?t hi?n hành c?a ??c (1.037,07Euro/tháng). S? ti?n h?c b?ng này s? ?? cho vi?c trang tr?i các chi phí sinh ho?t và h?c t?p trong tháng. H?c viên hoàn thành khóa ?ào t?o ngh? t?i ??c và ???c c?ng ty này ky h?p ??ng làm vi?c (t?i các c? s? ch?m sóc ng??i già thu?c C?ng ty Vivantes), s? ???c h??ng m?c l??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t ??c kho?ng 2.300 Euro/tháng (kho?ng 60 tri?u ??ng). Ngoài ra còn có các kho?n ph? c?p và l??ng t?ng ca, cùng nh?ng chính sách h? tr? ng??i lao ??ng khác.?

M?t s? b?n sinh viên ngành ?i?u d??ng - tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? trúng tuy?n vào ch??ng trình ?i h?c t?p và làm vi?c t?i ??c - ?nh: Pil Nguy?n

Tháng 3 v?a qua, 7 sinh viên ngành ?i?u d??ng tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? v??t qua k? ph?ng v?n và trúng tuy?n vào ch??ng trình tuy?n ch?n ?i?u d??ng viên làm vi?c và h?c t?p t?i CHLB ??c. Hoàn thành khóa ?ào t?o ngh? và ???c ky h?p ??ng sau 3 n?m h?c t?p, ?i?u d??ng viên Vi?t Nam s? ???c h??ng m?c l??ng kho?ng 60 tri?u m?i tháng. Nguy?n Th? H?ng Nhan – m?t trong 7 sinh viên v??t qua k? ph?ng v?n chia s?: “?? ???c làm ?i?u d??ng viên ch?m sóc ng??i già t?i ??c, chúng em ph?i ?áp ?ng ???c nh?ng ?òi h?i v? ngo?i ng?, v? ki?n th?c chuyên ngành ?? t?t nghi?p khóa ?ào t?o ngh? 3 n?m ? ??c. Tuy nhiên em hoàn toàn t? tin vì ???c trang b? ki?n th?c chuyên m?n ??y ??, ph?n nào gi?m ???c th?i gian và áp l?c khi tham gia khóa ?ào t?o ngh? t?i ??c”.

T?i bu?i h?p báo v? ch??ng trình thí ?i?m tuy?n ch?n ?i?u d??ng viên ?i làm vi?c t?i các b?nh vi?n c?a ??c m?i ?ay c?a C?c Qu?n ly lao ??ng ngoài n??c (B? Lao ??ng – Th??ng binh và X? h?i g?n ?ay, ?ng Nguy?n Ng?c Qu?nh, C?c tr??ng Qu?n ly lao ??ng ngoài n??c cho bi?t, hi?n ??c có kho?ng 2,3 tri?u ng??i già c?n ???c ch?m sóc t?i nhà, tr?i d??ng l?o, b?nh vi?n... và thi?u h?t kho?ng 170.000 ?i?u d??ng viên. T? n?m 2012, n??c này thí ?i?m b?t ??u tuy?n ch?n t?i Vi?t Nam. S? ki?n này m? ra nhi?u c? h?i m?i cho lao ??ng Vi?t. Vì ?ay là ngh? yêu c?u kh?t khe, ?òi h?i s? t?n t?y và hy sinh. Nh?ng ph?m ch?t này lao ??ng n? Vi?t Nam hoàn toàn ?áp ?ng ???c.?

?

Phù Dung

?

?

?

Bài vi?t khác
Ti?p ?ón C?ng ty Benesse và Nghi?p ?oàn Grop - Nh?t B?n

黑彩破解器Tri?n khai h?p ??ng ???c ky k?t v?i C?ng ty CP ??u t? và D?ch v? nhan l?c Vi?t Nam (Vimas JSC), ngày 07/08/2017 v?a qua Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? có bu?i ti?p xúc và trao ??i chi ti?t h?n v?i hai ??n v? là C?ng ty Benesse và Nghi?p...

Xem thêm
L? ky k?t h?p ??ng h?p tác v?i C?ng ty VIMAS JSC L? ky k?t h?p ??ng h?p tác v?i C?ng ty VIMAS JSC

Sáng ngày 29/08/2017 t?i Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? di?n ra L? ky k?t biên b?n ghi nh? h?p tác v? ?ào t?o và xu?t kh?u...

Xem thêm
Facebook chat