黑彩破解器

L? h?i truy?n th?ng “VòNG TAY Bè B?N” l?n th? 13

Là ho?t ??ng th??ng xuyên trong ch??ng trình phát tri?n c?a ?oàn Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t, l? h?i truy?n th?ng “Vòng tay bè b?n”? hàng n?m c?a Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t lu?n là m?t ?i?m k?t n?i gi?a các h?c sinh – sinh viên khóa c? và khóa m?i c?a Tr??ng. T?? 8h sáng r?t ??ng các b?n sinh viên, ??i nhóm, chi ?oàn, các cau l?c b? truy?n th?ng, am nh?c, ngo?i ng?..…?? quy t? v? c? s? 4 c?a Tr??ng ?? cùng tham gia ch??ng trình l? h?i làm cho kh?ng khí ngày h?i nóng h?n bao gi? h?t.

?

Ngày h?i ?? thu hút h?n 2000 h?c sinh - sinh viên tham gia. ??n v?i ngày h?i n?m nay các b?n ???c tham gia v?i r?t nhi?u ch??ng trình ?a d?ng và phong phú v?i nhi?u lo?i hình di?n ra h?t s?c hào h?ng, s?i n?i nh? ?? vui có th??ng “Rung chu?ng vàng”, cu?c thi V?n hóa ?m th?c, v?n ??ng tr??ng, v?n ngh? c?a các Khoa, giao l?u v?i các ca s?, nhà v?n và ??c bi?t là các gian hàng ?m th?c – trò ch?i dan gian c?a chính các b?n sinh viên v?i h?n 30 gian hàng.?

?

IMG 5533

Hào h?ng v?i ch??ng trình Rung chu?ng vàng

?

IMG 5575

S?i n?i cùng các b?n trong cau l?c b? am nh?c ?ang th? hi?n s?c tr? qua các ca khúc vi?t

?

IMG 5614

Ch??ng trình Hành trình k?t n?i Youth story n?i các b?n th? hi?n tài n?ng và giao l?u cùng các ca s?, nh?c s?, nhà v?n

?

IMG 5768

Sinh viên tham gia giao l?u cùng các ca s?, nh?c s? và nhà v?n

?

IMG 5733

Các b?n sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n nh?ng có thành tích t?t trong h?c t?p và c?ng tác ?oàn nh?n h?c b?ng c?a ch??ng trình Youth story

?

IMG 6018

Th?y Nguy?n Thanh Lam – Bí th? ?oàn tr??ng ?ang sinh ho?t cùng các sinh viên

?

IMG 5837

N?ng ??ng cùng cau l?c b? ?i?n t?

?

Các gian hàng ?m th?c lu?n lu?n là ch??ng trình ???c các b?n sinh viên ch? ??i.? Sau ch??ng trình giao l?u cùng các ca s?, nhà v?n là h?i ch? ?m th?c – trò ch?i dan gian v?i các gian hàng phong phú v? món ?n, ?a d?ng v? n??c u?ng. Các s?n ph?m handmade c?ng ???c các b?n sinh viên mang vào l? h?i kinh doanh t?o nên m?t ngày l? h?i ??y màu s?c.

?

IMG 5830

H?ng hái chu?n b? gian hàng ?m th?c

?

IMG 5964

Gian hàng x?i trái cay r?t ??c ?áo

?

IMG 5874

Gian hàng Bánh ph? mai h?p d?n

?

IMG 5973

T?p trung chu?n b? khai m? gian hàng

?

IMG 5833

Còn ?ay gian hàng s?n ph?m handmade nhé

?

IMG 5912

Trò ch?i dan gian c?ng ???c các b?n sinh viên ??u t?

?

IMG 5905

Sinh viên v?i trò ch?i dan gian

?

Cu?c thi “Gi?i thi?u v?n hóa ?m th?c” ???c ??t ngay khu trung tam c?a l? h?i thu hút m?t l??ng l?n các sinh viên cùng các Khoa tham gia làm s?i ??ng thêm cho b?u khí l? h?i.

?

IMG 5920

S?n ph?m “B?n hoa” c?a các b?n Khoa Ngo?i Ng?

?

IMG 5921

S?n ph?m “Ph??ng v? ph? núi” c?a Khoa D??c

?

IMG 5952

S?n ph?m “B?n ?ò” c?a Khoa ?i?u d??ng

?

IMG 5945

S?n ph?m “Sao ng? s?c” c?a Khoa C?ng ngh? th?c ph?m

?

IMG 5991

S?n ph?m “Sen bên h?” c?a Khoa Kinh t?

?

Và m?t Bách Vi?t ??y n?ng ??ng, sáng t?o thì kh?ng th? thi?u nh?ng ti?t m?c v?n ngh? c?a các sinh viên ??y tài n?ng, nhi?t huy?t.

?

IMG 6086

V? nh?c k?ch c?a các b?n sinh viên Khoa ?i?u d??ng

?

IMG 6128

Sinh viên h?i nh?p và sáng t?o v?i ti?t m?c nh?y flashmob

?

IMG 6318

Sinh viên tham gia trò ch?i v?n ??ng tr??ng

?

IMG 6262

Sinh viên Bách Vi?t lu?n lu?n n?ng ??ng

?

IMG 6266

N? c??i l? h?i

?

IMG 6359

Ni?m vui ?o?t gi?i

?

IMG 6355

T?p th? chi?n th?ng

?

Ch??ng trình ?? t?o nên m?t kh?ng gian ??y màu s?c và là ?i?m k?t n?i gi?a các sinh viên v?i nhau. L? h?i truy?n th?ng “Vòng tay bè b?n” c?a Tr??ng th?c s? ?? mang ??n cho các sinh viên tinh th?n ??y ph?n kh?i, thúc ??y cho các b?n ngày càng sáng t?o, n?ng ??ng và hoàn thi?n mình h?n n?a trong quá trình h?i nh?p c?a ??t n??c. ? ?

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat