黑彩破解器

L? KHAI GI?NG N?M H?C 2019 - 2020

? ? Trong kh?ng khí han hoan náo n?c c?a mùa t?u tr??ng, tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t long tr?ng t? ch?c L? khai gi?ng n?m h?c m?i 2019 – 2020 t?i h?i tr??ng t?ng 7. Ho?t ??ng này ?ánh d?u s? m? ??u m?t ch?ng ???ng m?i v?i nhi?u ?i?u m?i m? ?ang ? phía tr??c.

Tham d? bu?i L? khai gi?ng có s? hi?n di?n c?a Ban giám hi?u nhà Tr??ng, cán b? gi?ng viên, nhan viên và các v? khách quy ??n t? các ??n v? ??i tác, cùng g?n 1000 Tan sinh viên.

??i di?n nhà tr??ng, ThS Bùi Th? Tú Quyên – Hi?u tr??ng chia s?: “N?m h?c v?a qua ?? k?t thúc v?i nh?ng k?t qu? ?áng khích l? và c?ng là n?m Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ??i m?i m?nh m? ?? ti?p t?c phát tri?n và kh?ng ??nh mình. Nhà tr??ng ti?p t?c m? r?ng h?p tác v?i các ??i tác trong và ngoài n??c ?? m? r?ng c? h?i kh?i nghi?p, l?p nghi?p cho HSSV. V?i ch??ng trình th?c t?p Internship v?i các ??i tác Nh?t B?n, sinh viên có c? h?i ???c tr?i nghi?m m?i tr??ng làm vi?c qu?c t? ngay khi còn ?ang là sinh viên c?a tr??ng. C? th?, ngày h?m qua (1/11) nhà tr??ng ti?p t?c khai gi?ng l?p ti?ng Nh?t dành cho sinh viên tham gia ch??ng trình Internship t?i Nh?t vào n?m t?i.

黑彩破解器N?m h?c 2019 – 2020 s? có nhi?u th? thách m?i ?òi h?i chúng ta c?n ??i m?i ?? thích nghi. ?? làm ???c ?i?u này, ph?i k? ??n vai trò nòng c?t c?a quy gi?ng viên, các b? nhan viên trong tr??ng. Nhà tr??ng kh?ng ch? mong mu?n th?y c? truy?n ??t ki?n th?c, k? n?ng ngh? nghi?p chuyên m?n cho sinh viên, mà còn tr?ng ??i r?t nhi?u vào s? kh?i d?y y chí và khát v?ng v??n lên c?a v?i b?n l?nh tu?i tr? - nh?ng sinh viên c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t. M?i cán b? gi?ng viên, nhan viên trong tr??ng cùng xem s? ti?n b? thành ??t c?a m?i sinh viên là ni?m h?nh phúc c?a chúng ta; H?y th?c hi?n s? m?ng ?ào t?o các em b?ng trái tim, b?ng tình yêu th??ng và b?ng nh?ng hành ??ng c? th?…

Hi?n nay, các em ?ang ???c h?c t?p và rèn luy?n v?i ch??ng trình ??o t?o r?t thi?t th?c và hi?u qu?, các em ?ang ???c h?c ngo?i ng? và k? n?ng ngay t? nh?ng bu?i sinh ho?t vui ch?i v?i Tình nguy?n viên Qu?c t? ??n t? n??c M?; c? h?i ?i th?c t?p có thu nh?p ? nh?ng n??c phát tri?n nh?t th? gi?i… C? h?i này Nhà tr??ng ?? t?o ra r?t nhi?u, và ch? c? th? thành c?ng khi các em ?ón nh?n nó b?ng b?n l?nh và khát v?ng.”

Trong L? khai gi?ng n?m h?c m?i, tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t trao t?ng 05 su?t h?c b?ng cho các b?n sinh viên (g?m 01 su?t h?c b?ng dành cho Tan sinh viên - Th? khoa ??u vào n?m h?c 2019 - 2020, 04 su?t h?c b?ng “Th?p sáng ??c m? tài n?ng Bách Vi?t” dành cho nh?ng b?n có hoàn c?nh khó kh?n có thành tích h?c t?p và rèn luy?n t?t).

黑彩破解器Nhan d?p Khai gi?ng n?m h?c m?i, tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t kính chúc quy th?y c?, các b?n sinh viên và gia ?ình lu?n m?nh kh?e, h?nh phúc và thành c?ng, chào ?ón n?m h?c m?i v?i m?t quy?t tam m?i, hy v?ng m?i và thành c?ng m?i.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

黑彩破解器B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c t?)

Xem thêm
Facebook chat