黑彩破解器

L? KHAI M?C GI?I BóNG ?á HSSV TR??NG CAO ??NG BáCH VI?T - CúP BáCH VI?T M? R?NG L?N TH? 1 – N?M 2019

黑彩破解器Sáng nay, 19/ 5/ 2019 t?i Trung tam Hu?n luy?n Bóng ?á B?c Sài Gòn ?? di?n ra L? khai m?c Gi?i bóng ?á HSSV tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t - Cúp Bách Vi?t m? r?ng l?n 1 – n?m 2019. Gi?i bóng ?á Cúp Bách Vi?t n?m nay c?ng là ho?t ??ng th? thao h??ng t?i k? ni?m 129 n?m ngày sinh Ch? t?ch H? Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2019)

黑彩破解器Hi?n di?n trong L? khai m?c có TS. Tony Nguy?n - phó Ch? t?ch H?QT, TS. Tr?n M?nh Thành - phó Hi?u tr??ng th??ng tr?c, ??i di?n Qu?n ?oàn Gò V?p, Qu?n 12, Quy th?y c? các tr??ng Ph? th?ng có ??i bóng tham d? gi?i ??u, Quy th?y c? ??i di?n các phòng, khoa tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t.

M? ??u L? khai m?c, TS. Tr?n M?nh Thành nh?c l?i l?i c?a Ch? t?ch H? Chí Minh lúc sinh th?i ng??i ?? nói: "M?i m?t ng??i dan y?u ?t, t?c là c? n??c y?u ?t, m?i m?t ng??i dan m?nh kh?e t?c là c? n??c m?nh kh?e, dan c??ng thì n??c th?nh, t?i mong ??ng bào ta ai c?ng c? g?ng t?p th? d?c."

Nh?n th?c vai trò c?a th? d?c th? thao, nhà tr??ng lu?n quan tam và phát tri?n sau r?ng các ho?t ??ng th? d?c th? thao trong toàn tr??ng nh?m ngày càng nang cao h?n v? m?t k? thu?t, ch?t l??ng các gi?i ??u. Gi?i bóng ?á Cu?p Bách Vi?t n?m nay kh?ng ch? mang l?i ni?m vui, mà nó còn mang l?i tình ?oàn k?t, là nh?p g?n k?t gi?a các ??n v? v?i nhau.

Gi?i ??u quy t? 22 ??i, trong ?ó có 16 ??i nam và 6 ??i n? - các ??i bóng ??n t? các tr??ng THPT trên ??a bàn Qu?n Gò V?p và Qu?n 12 t?i Thành ph? H? Chí Minh.

黑彩破解器Gi?i ??u ???c t? ch?c nh?m t?o m?i tr??ng ho?t ??ng lành m?nh trong HSSV, duy trì phong trào rèn luy?n th? ch?t, ph?c v? cho ho?t ??ng h?c t?p… Ngoài ra, ho?t ??ng này c?ng giúp t?ng c??ng m?i quan h? gi?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t và các tr??ng THPT trên ??a bàn tr??ng ?óng trú.

黑彩破解器D??i ?ay là m?t s? hình ?nh c?a bu?i l?

?

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat