黑彩破解器

L? ky k?t h?p ??ng h?p tác v?i C?ng ty VIMAS JSC

?

Bu?i l? ky k?t gi?a Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t và C?ng ty CP ??u t? & D?ch v? nhan l?c VN (VIMAS JSC) ?? m? ra m?i quan h? h?p tác h??ng t?i th? tr??ng lao ??ng ngoài n??c mà c? th? là th? tr??ng t?i Nh?t B?n ??i v?i các ngành ngh? nh?: ?i?u d??ng, D??c s?, Y s? và H? ly.

?

Phát bi?u t?i bu?i l?, Ts. Bùi H?u D?ng – Ch? t?ch H?QT - Hi?u tr??ng nhà tr??ng chia s?: “?? ?áp ?ng nhu c?u vi?c làm c?ng nh? m? ra nhi?u h??ng h?c t?p h?n n?a cho sinh viên. Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ti?p t?c chi?n l??c ?a d?ng hóa các lo?i hình ?ào t?o, cung ?ng ngu?n nhan l?c kh?ng ch? cho th? tr??ng trong n??c mà c? ? n??c ngoài. ??c bi?t trong xu th? c?a n?n c?ng nghi?p 4.0 nh? hi?n nay thì vi?c m? r?ng ngu?n nhan l?c ?? h?i nh?p th? tr??ng qu?c t? s? mang l?i r?t nhi?u giá tr? to l?n cho sinh viên c?a Tr??ng.”

?

??n tham d? l? ky k?t ?ng Hu?nh Nam S?n – T?ng Giám ??c C?ng ty CP ??u t? & D?ch v? nhan l?c VN (VIMAS JSC) cho bi?t: “Chúng t?i kh?ng ch? mong mu?n góp ph?n gi?i quy?t và t?o vi?c làm cho ng??i lao ??ng trong n??c mà còn t?o ?i?u ki?n cho ng??i lao ??ng có c? h?i th?c t?p k? n?ng, ?ào t?o nhi?u lao ??ng có trình ?? tay ngh?, k? thu?t và kinh nghi?m, tác phong làm vi?c c?a Nh?t B?n t? ?ó t?o ra c? h?i ?? ng??i lao ??ng ti?p c?n v?i các m? hình ngành ngh? phát tri?n hi?n ??i c?a n??c ngoài. Qua ?ó, ng??i lao ??ng s? ???c nang cao v? tay ngh?, v? ki?n th?c, v? k? n?ng và sau khi tr? v? n??c các b?n có th? giúp ích cho c?ng cu?c hi?n ??i hóa ??t n??c.”

?

???c bi?t ch? trong vòng 3 n?m t? 2014 - 2016, Vi?t Nam ?? ??a ???c h?n 90.000 th?c t?p sinh sang Nh?t B?n. ??c tính ??n nay, có kho?ng h?n 100.000 th?c t?p sinh Vi?t Nam ?ang th?c t?p và làm vi?c t?i Nh?t B?n v?i m?c l??ng kho?ng 40.000.000 vn?/tháng.

?

?D??i ?ay là m?t s? hình ?nh ky k?t t?i bu?i l?:

IMG 0857

L?nh ??o Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t tr??c bu?i l? ky k?t

?

IMG 0862

L?nh ??o?C?ng ty CP ??u t? & D?ch v? nhan l?c VN (VIMAS JSC)?tr??c bu?i l? ky k?t

?

IMG 0875

Các b?n sinh viên n?m cu?i và các tan sinh viên Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t t?i HT bu?i l?

?

IMG 0886

??i v?n ngh? Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t bi?u di?n tr??c bu?i l?

?

IMG 0898

?ng Hu?nh S?n Nam - T?ng Giám ??c C?ng ty VIMAS phát bi?u t?i bu?i l?

?

IMG 0894

?ng Tr?n M?nh Thành - Phó Hi?u tr??ng th??ng tr?c nhà tr??ng phát bi?u t?i bu?i l?

?

IMG 0905

Hai bên ky k?t h?p tác

?

IMG 0909

?

IMG 0911

L?nh ??o 2 bên ch?p hình l?u ni?m cu?i bu?i l?

?

IMG 0927

Sinh viên ??t cau h?i v? cách th?c ?i lao ??ng t?i Nh?t

?

IMG 0930.

Sinh viên mu?n bi?t v?i m?c l??ng 40.000.000 vnd/tháng thì c?n nh?ng ?i?u ki?n gì?

?

IMG 0940

??i s?ng t?i Nh?t nh? th? nào c?ng là cau h?i ???c nhi?u sinh viên th?c m?c

?

IMG 0938

?

??i di?n C?ng ty CP ??u t? và D?ch v? nhan l?c VN (VIMAS JSC) tr? l?i th?c m?c cho sinh viên

?

Bài vi?t khác
Ti?p ?ón C?ng ty Benesse và Nghi?p ?oàn Grop - Nh?t B?n

Tri?n khai h?p ??ng ???c ky k?t v?i C?ng ty CP ??u t? và D?ch v? nhan l?c Vi?t Nam (Vimas JSC), ngày 07/08/2017 v?a qua Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? có bu?i ti?p xúc và trao ??i chi ti?t h?n v?i hai ??n v? là C?ng ty Benesse và Nghi?p...

Xem thêm
Giao l?u sinh viên qu?c t? Giao l?u sinh viên qu?c t?

黑彩破解器Giao l?u sinh viên qu?c t? vào th? 4 hàng tu?n t?i Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t

Xem thêm
Facebook chat