黑彩破解器

M?t ngày làm sinh viên tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t

H?m qua, ngày 1 tháng 7, tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t t? ch??ng trình “M?t ngày làm sinh viên tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t” cho h?n 100 b?n H?c sinh THPT trên ??a bàn Qu?n 12, Thành ph? H? Chí Minh. Ho?t ??ng th??ng niên này di?n ra vào d?p hè, ?ay là d?p giúp các b?n h?c sinh có nh?ng tr?i nghi?m v? ngành ngh? mà các em quan tam, m?i tr??ng h?c t?p mà các em s? h?c trong t??ng lai.

Bên c?nh vi?c tham gia tr?i nghi?m các ngành h?c mà tr??ng ?ang ?ào t?o, các b?n H?c sinh còn có?c? h?i tr?i nghi?m kh?ng gian giao ti?ng Anh r?t n?ng ??ng c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t. T?i ?ay, các b?n ???c trò chuy?n, vui ch?i cùng các Tình nguy?n viên Qu?c t?.

“Ngày h?m nay giúp cho em ti?p thu ???c nhi?u ki?n th?c hay” c?m nh?n c?a b?n Kim Mai v? ch??ng trình M?t ngày làm sinh viên. “Em kh?ng gi?i ti?ng Anh, nh?ng h?m qua em c?ng th? hi?n ???c chút xíu ?ó.hihi”. “H?m qua giao l?u v?i tình nguy?n viên n??c ngoài vui quá!” chia s? c?a b?n Khánh Qu?nh và Ph??c L?c v? ho?t ??ng v?i Tình nguy?n viên Qu?c t?.
Ngoài ra, h?ng n?m tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? ph?i h?p v?i chính quy?n ??a ph??ng n?i tr??ng ?óng trú ?? t? ch?c các ho?t ??ng x? h?i nh?: Trung thu cho các cháu Thi?u Nhi, Gi?i Bóng ?á HSSV, Mùa hè xanh và C?ng tác ??n ?n ?áp ngh?a...?ay c?ng là d?p ?? nhà tr??ng chia s? c?ng nh? ??ng hành v?i các ho?t ??ng phong trào ?oàn th? t?i ??a ph??ng...

??c bi?t, nhà tr??ng còn có chính sách gi?m h?c phí 10% cho n?m h?c th? nh?t cho các b?n HS t?t nghi?p c?p 3 ? các qu?n nh?: qu?n Phú Nhu?n, qu?n Gò V?p, qu?n 12, qu?n Bình Th?nh.

Các b?n HS click vào link này ?? nh?n ?nh?
=====================
Các b?n HS quan tam ??n các ngành h?c c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t. Vui lòng tham kh?o theo ???ng link bên d??i:
?
Th?ng tin chi ti?t xem t?i:?adreceive.com
============================
Liên h?:
TR??NG CAO ??NG BáCH VI?T TP. H? CHí MINH?
???a ch?: 194 Lê ??c Th?, P.6, Q. Gò V?p, Tp.HCM
??i?n tho?i: (028) 3984 1317 - (028) 6257 4595
?T?ng ?ài: 1900 63 64 91
?Hotline: 0934.160.770 – 0934.180.770

D??i ?ay là m?t s? hình ?nh c?a ch??ng trình

?

?

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat