黑彩破解器

Ngày Ch? nh?t xanh

?

??n tham d? bu?i l? có ??i di?n l?nh ??o c?a UBND TpHCM, l?nh ??o Thành ?oàn TpHCM, l?nh ??o UBND Qu?n 12, l?nh ??o UBND ph??ng Th?nh L?c, l?nh ??o Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t cùng h?n 600 sinh viên tình nguy?n tham d? bu?i l? ra quan.

?

?ay là m?t trong các ho?t ??ng xung kích tham gia b?o v? m?i tr??ng, ?ng phó v?i bi?n ??i khí h?u, tham gia xay d?ng v?n minh ?? th? góp ph?n xay d?ng Qu?n 12 có ch?t l??ng s?ng t?t, v?n minh, hi?n ??i, ngh?a tình. Ngoài ra, Ngày Ch? nh?t xanh còn là m?t ho?t ??ng thi?t th?c nh?m v?n ??ng ng??i dan, h?c sinh sinh viên nang cao y th?c n?p s?ng v?n hóa, gi? gìn m? quan ?? th?.

?

Nhi?u ho?t ??ng thi?t th?c ?? di?n ra trong Ngày Ch? nh?t xanh này nh?: v?t rác, l?c bình, c?t c? ch?, v? sinh hai bên b? r?ch, d?n v? sinh khu v?c ao, v?n ??ng ng??i dan ky cam k?t kh?ng x? rác….

?

20170604 071043

?

20170604 070713

?

20170604 071052

?

20170604 071603

?

20170604 071838

?

20170604 072046

?

20170604 072652

?

20170604 072214

?

20170604 072714

?

20170604 071422

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

黑彩破解器B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat