黑彩破解器

Ngày h?i Vi?c Làm tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t n?m 2019

?

Sáng nay, ngày 17/08 tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t v?a t? ch?c Ngày h?i Vi?c làm n?m 2019. Ch??ng trình này ???c di?n ra h?ng n?m. ?ay là d?p giúp các b?n sinh viên n?m cu?i có c? h?i tìm ???c vi?c làm tr??c khi ra tr??ng. Bên c?nh ?ó, th?ng qua ngày h?i, nhi?u b?n tan sinh viên c?ng tìm ???c vi?c làm thêm và hi?u thêm ngành ngh? t??ng lai.

Hi?n di?n trong Ngày h?i có TS. Tony Nguy?n - phó Ch? t?ch H?QT, TS. Tr?n M?nh Thành -?phó Hi?u tr??ng TT và ?ng Tr?n Anh Tu?n - Phó Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u ?ào t?o Kinh t? Qu?c t? - Giám ??c Ch??ng trình D? báo nhan l?c.

Ngày h?i vi?c làm n?m nay thu hút h?n 40 doanh nghi?p tham gia tuy?n d?ng tr?c ti?p t?i tr??ng v?i g?n 3000 ??u vi?c liên quan ??n các ngh? ?ào t?o c?a nhà tr??ng.

PS: D??i ?ay là m?t s? hình ?nh trong ngày h?i

?

?

?

?

?

?

?

?

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

黑彩破解器B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat