黑彩破解器

S?c Xuan

Ch??ng trình ???c Khoa M? thu?t ?ng d?ng c?a Tr??ng t? ch?c kh?ng ch? ?? chào ?ón cho m?t n?m m?i 2017 mà còn là n?i ?? các b?n sinh viên c?a Khoa trình di?n nh?ng s?n ph?m ?? án c?a mình trong n?m h?c v?a qua. V?i ch? ?? “S?c Xuan” các b?n sinh viên Khoa M? thu?t ?ng d?ng ?? mang ??n cho các khán gi? nh?ng b? s?u t?p th?i trang mang nhi?u am h??ng s?c màu phong phú và ?a d?ng trong cu?c s?ng. S? ki?n kh?ng còn là m?t ch??ng trình bi?u di?n bình th??ng mà ?? tr? thành m?t ?êm h?i c?a ngh? thu?t n?i kh?i d?y ni?m ?am mê, s? sáng t?o và lòng yêu ngh? c?a các sinh viên Khoa M? thu?t ?ng d?ng.

?

Ch??ng trình ?? di?n ra s?i n?i và mang nhi?u màu s?c v?n hóa v?i nh?ng ti?t m?c trình di?n nh? ca nh?c, nh?y hi?n ??i, múa ???ng ??i, hát múa v?i trang ph?c dan t?c. ?n t??ng nh?t v?i ng??i xem ?ó là ph?n trình di?n th?i trang mang ch? ?? “S?c Xuan” do chính sinh viên Khoa M? thu?t ?ng d?ng thi?t k? và trình di?n. Và ?ó nh? là nh?ng làn gió xuan ??y s?c màu c?a ch??ng trình mang ??n cho các t?t c? khán gi? trong h?i tr??ng c?a ?êm di?n. Th?ng qua các ?? án thi?t k?, các sinh viên ?? truy?n t?i ???c nh?ng ki?n th?c ???c h?c, th?i vào ?ó nh?ng giá tr? v?n hóa trong thi?t k?, k?t n?i ???c gi?a nh?ng gam màu c?a giá tr? truy?n th?ng và hi?n ??i.

M?t s? hình ?nh c?a ch??ng trình:

IMG 0414

Ts. ?? Tuy?t B?o - Phó Hi?u tr??ng nhà tr??ng phát bi?u khai m?c ch??ng trình

?

IMG 0439

Ts. Bùi H?u D?ng - Ch? t?ch H?QT - Hi?u tr??ng nhà tr??ng t?ng hoa cho Ths. H? Ng?c Chi - Tr??ng Khoa M? thu?t ?ng d?ng c?ng là Tr??ng Ban T? Ch?c ch??ng trình

?

IMG 0465

Múa dan gian ???ng ??i

?

IMG 0497

Song ca c?a các b?n sinh viên Khoa M? thu?t ?ng d?ng

?

IMG 0510

Th?i trang th? thao

?

IMG 0552

??n ca trong s?c màu c?a dan t?c

?

IMG 0587

Nh?y hi?n ??i

?

IMG 0638

Th?i trang áo c??i

?

IMG 0655

?

IMG 0671

?

IMG 0679

?

IMG 0738

?

IMG 0775

Liên khúc S?c Xuan

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

黑彩破解器B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat