黑彩破解器

Sinh viên Thi?t k? th?i trang v?i ch??ng trình bi?u di?n ?? án t?t nghi?p

?

Bu?i bu?i di?n kh?ng ch? mang tính ch?t là m?t ?? án t?t nghi?p mà th?ng qua s? ch?m chút c?a các sinh viên chuyên ngành Thi?t k? th?i trang c?a Tr??ng nó ?? tr? thành m?t bu?i trình di?n kh?ng kém ph?n chuyên nghi?p và ??y h?p d?n. Ch??ng trình di?n ra t?i HT l?n c?a Tr??ng trong kh?ng khí s?i n?i v?i s? tham d?, c? v? t? nhi?u sinh viên các khóa trong tr??ng, gia ?ình và b?n bè c?a các sinh viên ngành thi?t k? th?i trang và ??c bi?t là c? các tan sinh viên c?a Tr??ng c?ng ??n tham d? bu?i trình di?n c?a các anh ch? sinh viên ?i tr??c.

?

??n v?i bu?i bi?u di?n n?m nay có 9 b? s?u t?p. Nhìn chung ?? tài khá phong phú. Sinh viên ?? khai thác các y t??ng cho b? s?u t?p b?t ngu?n t? cu?c s?ng xung quanh, t? nh?ng v? ??p g?n g?i nh? hoa, n??c, ??ng v?t…..và v??n xa h?n là c?m h?ng t? các n?n v?n hóa t? th? k? 17.

?

Y t??ng t? nh?ng chú Thiên Nga c?a sinh viên Thanh Danh ?? cho ra ??i b? s?u t?p Dance Swan v?i cách x? ly tinh t? s? d?ng l?ng trên n?n ch?t li?u phi c??i.

?

?

Material là b? s?u t?p c?a sinh viên Hu?nh ??ng H? l?i ???c l?y c?m h?ng t? nh?ng gì hi?n ??i c?a th?i trang th? gi?i hi?n nay nh? cách x? ly t?ng cánh hoa ép nhi?t, hoa t? l?ng v?, c?ng ngh? d?p v?i… B? s?u t?p Materrial ?? th?c s? mang l?i m?t lu?ng gió m?i khác bi?t và ??y c?m h?ng cho bu?i trình di?n.

?

?

Còn ??i v?i sinh viên T?n L?c là nh?ng y t??ng t? nh?ng hình kh?i b?t ??i x?ng ??y sáng t?o ?? t?o nên ???c s? m?i l?, cá tính cho ng??i m?c v?i nh?ng ?i?m nh?n là h?a ti?t thêu hoa tinh x?o.

?

Và còn khá nhi?u các b? s?u t?p khác nh? Th?y th?n, Soul of Baroque, Pristine hay Maze Garden l?y c?m h?ng t? hình ?nh nh?ng c? gái tr? n?ng ??ng, tr? trung, d?u dàng, n? tính….Nhìn chung b?ng s? t? m? và ?am mê ??y ch?t ngh? thu?t sinh viên ngành? Thi?t k? th?i trang ?? ch?ng t? ???c n?ng l?c sau bao n?m ???c rèn luy?n d??i mái tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t. Và ?ay l?i ti?p t?c là m?t th? thách n?a ??i v?i Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? ti?p t?c ?ào t?o ra nh?ng nhà thi?t k? th?i trang có kh? n?ng hành ngh? th?c s?, ch? kh?ng ch? là thi?t k? th?i trang ?? bi?u di?n.

?

Sau ?ay là m?t s? hình ?nh ???c ghi nh?n t?i bu?i di?n

IMG 2104

?

IMG 2129

?

IMG 2136

?

IMG 2163

?

IMG 2180

?

IMG 2186

?

IMG 2204

?

IMG 2213

?

IMG 2226

?

IMG 2237

?

IMG 2249

?

IMG 2262

?

IMG 2278

?

IMG 2384

?

IMG 2412

?

IMG 2443

?

IMG 2449

?

IMG 2479

?

IMG 2488

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

黑彩破解器B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat