黑彩破解器

T?p hu?n cán b? ?oàn - H?i CBV - Th? l?nh thanh niên ngày nay

?

Nh?m th?c hi?n ch??ng trình c?ng tác ?oàn và phong trào sinh viên n?m h?c 2016 – 2017 c?ng nh? trang b? nh?ng k? n?ng c?n thi?t cho Cán b? ?oàn – H?i, Ban Cán s? và thành viên CLB, ??i, nhóm các Chi ?oàn trong c?ng tác ?i?u hành ho?t ??ng phong trào thanh niên. Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t t? ch?c chuyên ?? t?p hu?n “K? n?ng qu?n trò” t?i H?i tr??ng c? s? 1 thu hút ??ng ??o sinh viên và Ban Cán s? các l?p tham gia.

?

Chuyên ?? t?p hu?n “K? n?ng qu?n trò” nh?m m?c ?ích t?ng c??ng c?ng tác b?i d??ng cán b? ngu?n cho t? ch?c ?oàn – H?i. Nang cao ch?t l??ng sinh ho?t chi ?oàn, b?i d??ng k? n?ng t? ch?c và k? n?ng qu?n trò trong các ho?t ??ng t?p th? cho l?c l??ng ?oàn viên thanh niên nòng c?t. Ngoài ra chuyên ?? còn là m?t san ch?i lành m?nh cho sinh viên Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t.

?

??n v?i chuyên ?? ngoài k? n?ng qu?n trò ???c HLV c?p 1 Qu?c gia Trung ??ng H?i LHTN ??ng Qu?c Tr??ng h??ng d?n thì ch??ng trình còn là n?i ?? các b?n trao ??i, giao l?u v? ??i s?ng sinh viên c?ng nh? các c?ng tác v? ?oàn – H?i t? ?ó giúp cho các b?n ngày càng t? tin, nang cao ???c các k? n?ng c?n thi?t nh? k? n?ng gi?i quy?t v?n ??, cách ?ng x?, c?ng tác truy?n th?ng trong c?ng tác ?oàn - H?i, k? n?ng qu?n trò, cách t? ch?c ?oàn – H?i, k? n?ng t? ch?c ch??ng trình…

?

M?t s? hình ?nh t?i bu?i t?p hu?n chuyên ?? K? n?ng qu?n trò:

?

IMG 5593

HLV C?p 1 Qu?c gia Trung Qu?c H?i LHTN ??ng Qu?c Tr??ng

IMG 5532

Sinh viên có gameplay HLV

IMG 5537

Sinh viên luy?n t?p k? n?ng t?p luy?n

IMG 5541

Nails trong nghi?p c?a b?n

IMG 5545

H?p h?ng thú tham gia trò ch?i

IMG 5564

Trò ch?i kh?i ??ng vui nh?n

IMG 5559

V?i nh? nh?

IMG 5575

B?u khí vui nh?n trong bu?i hu?n luy?n

IMG 5570

With you to ?ào t?o

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat