黑彩破解器

TRUNG THU 2019 - CAO ??NG BáCH VI?T

Nh? ngày tr??c m?i d?p Trung thu v? là t?i tham gia t? ch?c ?êm h?i Tr?ng r?m cho các em Thi?u nhi ? tr??ng h?c g?n nhà và cho ?ám nh? trong xóm. Cùng nhau vui ch?i các trò ch?i dan gian, ca hát, xem múa lan, ?n bánh phá c? r?i ??i tr?ng lên. M?i b?n c?m m?t chi?c l?ng ?èn trên tay v?i ?? màu s?c, nh?ng ánh n?n lung linh pha vào nh?ng m?nh gi?y bao ki?ng c?a chi?c l?ng ?èn t?o lên b?c tranh ?a màu s?c tr?ng r?t ??p và huy?n ?o, khu?n m?t ai c?ng r?ng ng?i vui s??ng…

黑彩破解器Trung thu n?m nay, t?i có m?t tr?i nghi?m thú v? khác v?i các b?n sinh viên tr??ng C? Bách Vi?t, ???c t?n tay làm m?t chi?c bánh Trung thu, làm l?ng ?èn r?i gói quà…c?m giác th?t m?i l? pha chút b?i h?i, nh? nhung nh?ng mùa Trung thu ?? qua v?i các em nh? n?i quê nhà…

T?i qua, c?m xúc ?y l?i ???c s?ng l?i khi t?i cùng quy th?y c? và các b?n di chuy?n ??n UBND Ph??ng 17, Qu?n Gò V?p, TP HCM ?? t? ch?c Trung thu cho h?n 200 em Thi?u nhi t?i ?ay, tr?i v?a nhá nhem t?i, các em nh? ???c B? M? ??a ??n ?? nhanh chóng hòa vào kh?ng gian v?i các ph?n thi trang trí l?ng ?èn do các b?n sinh viên chu?n b? tr??c, các em r?t hào h?ng, cùng nhau hoàn thành ph?n thi r?t nhanh tr?ng r?t ??p và ng? ngh?.

Chúc các em nh? trên m?i mi?n trên quê h??ng Vi?t Nam ?ón T?t trung thu vui v?, ??y ?p tình yêu th??ng, y ngh?a nh?t.

?

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

?

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat