黑彩破解器

TUY?N NH?N VIêN TI?P T?N

?

?

Trung tam Ngo?i ng? NYSA

?

c?n tuy?n nhan viên ti?p tan

?

s? l??ng: 2

?

1.?i?u ki?n d? tuy?n:

- N?

- T? 19 ??n 35 tu?i

- T?t nghi?p THPT tr? lên

- T??ng ??i thành th?o ti?ng Anh giao ti?p

- T??ng ??i thành th?o vi tính v?n phòng

- Có k? n?ng giao ti?p t?t

- N?ng ??ng trong c?ng vi?c

?

2.Ch? ?? ??i ng?:

- L??ng và gi? làm vi?c theo th?a thu?n

- ???c cung c?p ??ng ph?c

?

3.Th?ng tin vi?c làm:

- Th?i gian: Làm theo ca (ngày: 08:00 - 17:00, ?êm: 16:30 – 21:30)

- ??a ?i?m: Qu?n Gò V?p, Qu?n 2

- L??ng d? ki?n: 5 – 5.5 tri?u / tháng

?

4.H? s? d? tuy?n:

- Các v?n b?ng, ch?ng ch? liên quan ??

- S? y?u ly l?ch có ch?ng th?c

- ??n xin vi?c

- Th?i gian n?p h? s? t? ngày 03/07/2019

?

5.Th?ng tin liên h?:

- Email: tule@nysa.edu.vn

- Mobile: 0918045996 (Th?y Lê Thanh Tú) ?

- ??a ch?: V?n phòng Trung tam Ngo?i ng? NYSA, t?ng tr?t, 194 Lê ??c Th?, Ph??ng 6, Qu?n Gò V?p, Tp. H? Chí Minh

?

H? s? d? tuy?n có th? ???c g?i b?ng b?n m?m qua email ho?c b?ng b?n c?ng tr?c ti?p t?i ??a ch? nêu trên.

?

H?y ??ng hành cùng Trung tam Ngo?i ng? NYSA – n?i ?? b?n sáng t?o và thành c?ng

Bài vi?t khác
Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t Tuy?n d?ng nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t

黑彩破解器B?n là ng??i ?am mê c?ng vi?c bán hàng, thích làm cho m?t c?ng ty n?ng ??ng tr? trung và chuyên nghi?p? DET c?n tuy?n nhan viên bán hàng t?i San bay Tan S?n Nh?t (khu cách ly San bay Qu?c n?i và Qu?c...

Xem thêm
Facebook chat