黑彩破解器

Các ngành ?ào t?o

??ng ky xét tuy?n tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t

Các b?n vui lòng ?i?n ??y ?? th?ng tin vào bi?u m?u sau. Nhà tr??ng s? ch? ??ng liên l?c l?i v?i b?n ?? h??ng d?n b? sung các lo?i gi?y t? và các th? t?c c?n thi?t.
* B?t bu?c
H? tên *
Gi?i tính *
Nam
N?
Ngày sinh*
N?i Sinh (ch? ghi t?nh) *
S? ?i?n tho?i *
T?nh (thành ph?) c?a tr??ng THPT *
Tên Tr??ng THPT (n?m l?p 12) *
Ngành xét tuy?n
Nguy?n v?ng 1 *
??a ch? nh?n gi?y báo (ghi chi ti?t ???ng, x?/ph??ng, qu?n/huy?n, t?nh/thành ph?) *
M? t? v?n (dành cho nh?ng b?n ?? g?p chuyên viên t? v?n c?a tr??ng, n?u kh?ng có thì b? tr?ng)
Facebook chat