黑彩破解器

PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

黑彩破解器 Ng??i ??ng: Admin

Ngày ??ng: 11/03/2019

黑彩破解器 L??t xem: 3702

Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s?...

Chi ti?t

THI?T K? N?I TH?T - 6210403

THI?T K? N?I TH?T - 6210403

Ng??i ??ng: Admin

Ngày ??ng: 27/08/2019

黑彩破解器 L??t xem: 5549

V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên...

Chi ti?t

TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

Ng??i ??ng: Admin

黑彩破解器 Ngày ??ng: 27/08/2019

L??t xem: 4536

Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Chi ti?t

QUAN H? C?NG CHúNG - 6320108

QUAN H? C?NG CHúNG - 6320108

Ng??i ??ng: Admin

黑彩破解器 Ngày ??ng: 27/08/2019

L??t xem: 4729

Ch??ng trình trang b? cho ng??i h?c : ? Ki?n th?c v? b?n ch?t, vai trò c?a quan h? c?ng chúng trong ??i s?ng x? h?i và nguyên t?c ho?t ??ng c?a quan h? c?ng chúng; ? Hi?u ???c nhi?m v?...

Chi ti?t

K? TOáN - 6340301

K? TOáN - 6340301

黑彩破解器 Ng??i ??ng: Admin

Ngày ??ng: 27/08/2019

L??t xem: 4752

Ch??ng trình v?i ba chuyên ngành K? toán doanh nghi?p, K? toán ngan hàng và K? toán – Th? ky v?n phòng ???c thi?t k? ?? trang b? cho ng??i h?c các k? n?ng k? toán c? b?n và các k? thu?t ghi...

Chi ti?t

C?NG NGH? ? T? - 6510216

C?NG NGH? ? T? - 6510216

Ng??i ??ng: Admin

黑彩破解器 Ngày ??ng: 27/08/2019

L??t xem: 15034

Ngày nay, khi x? h?i ngày càng phát tri?n, thói quen ?i l?i c?a con ng??i c?ng ???c thay ??i, thì ? t? ???c xem là ph??ng ti?n th?ng d?ng và ???c ?a chu?ng ? h?u kh?p các n??c trên th? gi?i....

Chi ti?t

THI?T K? ?? H?A - 6210402

THI?T K? ?? H?A - 6210402

Ng??i ??ng: Admin

Ngày ??ng: 27/08/2019

L??t xem: 6095

Ch??ng trình Thi?t k? ?? h?a c?a Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t là m?t khóa ?ào t?o toàn di?n ???c thi?t k? ?? cung c?p nh?ng ki?n th?c, nghiên c?u, k? n?ng thích h?p và áp d?ng chúng vào...

Chi ti?t

TI?NG ANH - 6220206

TI?NG ANH - 6220206

Ng??i ??ng: Admin

黑彩破解器 Ngày ??ng: 27/08/2019

L??t xem: 5588

Ch??ng trình cung c?p cho ng??i h?c : Ki?n th?c n?n t?ng v? ng?n ng?, v?n hóa c?ng nh? ki?n th?c c? b?n v? th??ng m?i, ??c bi?t là k? n?ng giao ti?p th??ng m?i và so?n th?o v?n b?n th??ng...

Chi ti?t

?I?U D??NG - 6720301

?I?U D??NG - 6720301

Ng??i ??ng: Admin

Ngày ??ng: 27/08/2019

黑彩破解器 L??t xem: 6676

Ch??ng trình cung c?p cho ng??i h?c : ? K? n?ng t? v?n v? s?c kh?e, cách ng?n ng?a b?nh t?t và ch?n th??ng ; h? tr? b?nh nhan trong ?i?u tr?, ph?c h?i ch?c n?ng ; ? K? n?ng tr?c ti?p...

Chi ti?t

D??C - 6720201

D??C - 6720201

Ng??i ??ng: Admin

黑彩破解器 Ngày ??ng: 27/08/2019

L??t xem: 8559

Ch??ng trình cung c?p cho ng??i h?c ki?n th?c n?n t?ng v?ng ch?c v? hóa d??c, bào ch?, d??c ly, ki?m nghi?m thu?c, qu?n ly t?n tr? thu?c và nhà thu?c b?nh vi?n; t?o ?i?u ki?n th?c hành...

Chi ti?t

Facebook chat