黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
Ngày nay, khi x? h?i ngày càng phát tri?n, thói quen ?i l?i c?a con ng??i c?ng ???c thay ??i, thì ? t? ???c xem là ph??ng ti?n th?ng d?ng và ???c ?a chu?ng ? h?u kh?p các n??c trên th? gi?i. Trong chi?n l??c c?ng nghi?p hóa và xu h??ng h?i nh?p, c?ng ngh? k? thu?t ?t? là ngành c?ng nghi?p m?i nh?n ???c Chính ph? ?u tiên phát tri?n. H?n n?a, vi?c ?ào t?o ??i ng? k? thu?t viên ?t? t?i Vi?t Nam ?ang tr? nên c?p bách tr??c th?c t? ngày càng có nhi?u doanh nghi?p tham gia s?n xu?t, l?p ráp, và l??ng tiêu th? ?t? trên th? tr??ng t?ng nhanh ?áng k?. Do ?ó liên t?c nhi?u n?m qua ngành C?ng ngh? k? thu?t ? t? ???c ??a vào danh m?c các ngành “nóng” v? nhu c?u lao ??ng, và nhanh ch?ng tr? thành xu th? l?? ch?n cho các b?n tr?
Th?i gian ?ào t?o:
2.5 n?m - 5 h?c k?

C?NG NGH? ? T? - 6510216

C?U TRúC CH??NG TRìNH H?C

Ch??ng trình h?c g?m ba ph?n:

Ki?n th?c ??i c??ng

黑彩破解器Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? khoa h?c, chính tr?, nhà n??c, pháp lu?t, tin h?c ... theo ch??ng trình gi?ng d?y ??i c??ng theo quy ??nh.

Ki?n th?c c? s? ngành

黑彩破解器- Kh?i ki?n th?c c? s? ngành: ??c tính, tính ch?t, tính toán c?a các d?ng toán ly hóa trong ?i?u ki?n th?c t?, có liên quan ??n chuyên ngành (c? h?c, nhi?t h?c, ?i?n n?ng, v?t li?u, th?y l?c…)

- Kh?i ki?n th?c v? s? d?ng các ph?n m?m thi?t k? – m? ph?ng: CAD, Matlab, LabVIEW, Proteus, AVR Studio

Ki?n th?c chuyên ngành

黑彩破解器- Kh?i ki?n th?c v? nguyên ly làm vi?c, k?t c?u các chi ti?t và các h? th?ng c?a ??ng c?, g?m, ?i?n, h? th?ng t? ??ng ?i?u khi?n, thi?t b? ti?n nghi. Ki?n th?c tính toán các h? th?ng riêng bi?t h?p thành m?ng ?i?n ? t?, h? th?ng t? ??ng ?i?u khi?n…..;

- Ki?n th?c v? c?u t?o, ch?c n?ng c?a các thi?t b?, qu?n ly, l?a ch?n các thi?t b? phù h?p v?i c?ng vi?c trong x??ng ? t?;

- Ki?n th?c phan tích và kh?c ph?c ???c các nguyên nhan h? h?ng trong quá trình ho?t ??ng c?a ph??ng ti?n. Ki?n th?c ki?m ??nh, b?o d??ng, s?a ch?a, thí nghi?m ??ng c? và ? t?;

黑彩破解器- Kh?i ki?n th?c v? C?ng ngh? ? t? B?o d??ng, s?a ch?a ??ng c?; b?o d??ng, s?a ch?a trang b? ?i?n; b?o d??ng, s?a ch?a h? th?ng truy?n l?c (g?m ? t?); ch?n ?oán tình tr?ng k? thu?t và các pan b?nh c?a các h? th?ng trên ? t?; v?n hành, ki?m tra ??ng c? và ? t?; th?c hi?n các c?ng vi?c gia c?ng b? tr? nh? hàn ?i?n, hàn h?i, gò, s?a d?ng các thi?t b? ngh? ngu?i

C? S? V?T CH?T PH?C V? ?àO T?O

黑彩破解器- Phòng h?c máy l?nh khang trang, s?ch s?, thoáng mát ???c trang b? ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? d?y và h?c nh? h? th?ng am thanh, ánh sáng, máy chi?u projector.

- Phòng th?c hành v?i các trang thi?t b? hi?n ??i ?? sinh viên th?c hành nghi?p v? khi h?c:

- Phòng th?c hành B?o d??ng và s?a ch?a ??ng c? ??t trong

黑彩破解器- Phòng th?c hành B?o d??ng và s?a ch?a h? th?ng khung g?m ? t?

- Phòng th?c hành B?o d??ng và s?a ch?a h? th?ng ?i?n – ?i?n t? - ?i?n l?nh ? t?

- Phòng th?c hành chan ?oán ? t?

黑彩破解器- Th? vi?n g?m r?t nhi?u các ??u sách ph?c v? cho nghiên c?u: 6.000 ??u sách, 80 t?p chí các lo?i, tài li?u và giáo trình h?c t?p. Ng??i h?c có th? truy c?p tài li?u h?c t?p, th?ng tin trên m?ng trên th? vi?n ?i?n t?.

C? H?I VI?C LàM SAU KHI T?T NGHI?P

黑彩破解器Sau t?t nghi?p, ng??i h?c ngành C?ng ngh? ?t? có th? làm các c?ng vi?c t?i các doanh nghi?p s?n xu?t ph? tùng ? t?,nhà máy l?p ráp và các trung tam b?o d??ng và s?a ch?a ? t? và các c? s? ?ào t?o; ???c phan c?ng làm vi?c ? các v? trí:

+ Th? s?a ch?a t?i các xí nghi?p b?o d??ng và s?a ch?a ? t?;

黑彩破解器+ Chuyên viên k? thu?t t?i các c?ng ty v?n t?i ? t?;

黑彩破解器+ Nhan viên t? v?n d?ch v? t?i các ??i ly bán hàng và các trung tam d?ch v? sau bán hàng c?a các h?ng ? t?;

黑彩破解器+ Nhan viên các nhà máy s?n xu?t ph? tùng và l?p ráp ? t?

NH?NG T? CH?T THíCH H?P V?I NGàNH C?NG NGH? ?T?

- ?? làm t?t c?ng vi?c k? thu?t này có l? cái c?n ??u tiên là s?c kh?e. B?n c?n có s?c kh?e t?t ?? hoàn thành c?ng vi?c m?i ngày. B?n có th? s? ph?i c?m d?ng c? tháo l?p các b? ph?n, chi ti?t máy, ?i?u khi?n các thi?t b? ?? ki?m tra, s?a ch?a các b? ph?n, chi ti?t máy b? h?ng hóc...

- Th? hai là b?n ph?i lu?n c?n th?n cho dù c?ng vi?c c?a b?n l?p ?i l?p l?i m?i ngày. B?n có th? là ng??i c?ng nhan b?o d??ng hay làm ? b? ph?n ki?m tra ch?t l??ng s?n ph?m. Sai l?m nh? c?a b?n có th? s? làm ch?t l??ng s?n ph?m b? gi?m sút nghiêm tr?ng. N?u b?n là ng??i k? s? thì s? k? càng trong c?ng vi?c còn quan tr?ng h?n vì b?n s? là ng??i ch?u trách nhi?m trong các ?i?m h?ng hóc c?a s?n ph?m.

- ?? làm t?t b?t c? vi?c gì c?ng c?n s? yêu thích, ?am mê. N?u lúc nh? b?n hay t? m? tung chi?c xe h?i ?? ch?i c?a b?n ch? ?? xem bên trong nó là gì hay b?n lu?n tò mò nguyên ly ho?t ??ng c?a ??ng c? xe máy c?a b?n ho?t ??ng ra sao, r?t có th? b?n s? là m?t k? thu?t viên ?t? r?t gi?i sau này.

Các ngành ?ào t?o khác
PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng...

Xem thêm
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

黑彩破解器V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205 TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Xem thêm
Facebook chat