黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
Ch??ng trình cung c?p các ki?n th?c toàn di?n v? hoá h?c, sinh h?c c?a th?c ph?m ?? ng??i h?c có th? áp d?ng các ki?n th?c này vào c?ng ngh? và quá trình s?n xu?t ch? bi?n, ?óng gói, b?o qu?n và phan ph?i th?c ph?m.
Th?i gian ?ào t?o:
2 n?m - 4 h?c k?

C?NG NGH? TH?C PH?M - 6540103

C?U TRúC CH??NG TRìNH H?C

?

Ch??ng trình h?c g?m ba ph?n:?

Ki?n th?c ??i c??ng

Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? khoa h?c, chính tr?, nhà n??c, pháp lu?t, tin h?c ... theo ch??ng trình gi?ng d?y ??i c??ng theo quy ??nh.

?

Ki?n th?c c? s? ngành?

Ch??ng trình bao g?m nh?ng ki?n th?c c? b?n v? k? thu?t ch? bi?n và b?o qu?n các lo?i th?c ph?m nh?: Hóa sinh, Vi sinh, Hóa phan tích, c?ng ngh? ch? bi?n th?c ph?m , cung c?p cho ng??i h?c các ki?n th?c c? s? ?? có th? hi?u bi?t chuyên sau và bi?t v?n d?ng vào các k? thu?t ch? bi?n b?o qu?n th?y h?i s?n, c?ng ngh? ch? bi?n r??u bia, bánh k?o, s?a…

?

Ki?n th?c chuyên ngành

Giúp ng??i h?c v?n d?ng các ki?n th?c c? s? và các thao tác k? thu?t vào m?t s? day chuy?n s?n xu?t các s?n ph?m th?c ph?m nh? phan tích th?c ph?m, qu?n tr? ch?t l??ng, c?ng ngh? ch? bi?n s?a, c?ng ngh? ch? bi?n th?t, c?ng ngh? ch? bi?n l??ng th?c, c?ng ngh? ch? bi?n rau qu?, ?? h?p, c?ng ngh? s?n xu?t bia, n??c gi?i khát…

?

GI?NG VIêN Và PH??NG PHáP GI?NG D?Y

  • ??i ng? gi?ng viên v?i 80% có ?trình ?? Th?c s? tr? lên có n?ng l?c chuyên m?n, giàu kinh nghi?m, s? d?ng?ph??ng pháp gi?ng d?y tr?c quan k?t h?p bài gi?ng trên l?p,?th?c hành t?i phòng lab và th?c t?p t?i doanh nghi?p.
  • Các tài li?u h?c t?p ???c cung c?p cho sinh viên s? bao g?m sách cho các m?n h?c, tài li?u ??c b? sung và tham kh?o, các nghiên c?u, tài li?u chuyên m?n, các ?n b?n, các bài vi?t, trang web và danh sách nhi?u tài li?u ??c và nghiên c?u tham kh?o khác.
  • Ngoài các bu?i h?c chính, các bu?i th?o lu?n và h?c nhóm riêng gi?a giáo viên và h?c sinh c?ng s? ???c t? ch?c trên l?p.

?

C? S? V?T CH?T PH?C V? ?àO T?O

  • Phòng h?c máy l?nh khang trang, s?ch s?, thoáng mát ???c trang b? ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? d?y và h?c nh? h? th?ng am thanh, ánh sáng, máy chi?u projector.
  • Phòng thí nghi?m chuyên ngành th?c ph?m, phòng m? ph?ng các thi?t b? máy móc th?c ph?m.?
  • S? s? l?p h?c nh?, t?o ?i?u ki?n cho t?ng sinh viên phát huy ???c h?t n?ng l?c c?a mình.

?

C? H?I VI?C LàM SAU KHI T?T NGHI?P

  • Chuyên viên v? ??m b?o ch?t l??ng th?c ph?m, phan tích th?c ph?m, thanh tra th?c ph?m ;
  • Nhan viên trong các ? b?p ki?m tra ?, các day chuy?n ch? bi?n th?c ph?m, các phòng ki?m nghi?m th?c ph?m c?a các c?ng ty th?c ph?m, các phòng thí nghi?m, ki?m nghi?m th?c ph?m, các c? s? ch? bi?n và b?o qu?n th?c ph?m.

?

Các ngành ?ào t?o khác
PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

黑彩破解器Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng...

Xem thêm
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205 TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Xem thêm
Facebook chat