黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
Ch??ng trình cung c?p cho ng??i h?c : ? K? n?ng t? v?n v? s?c kh?e, cách ng?n ng?a b?nh t?t và ch?n th??ng ; h? tr? b?nh nhan trong ?i?u tr?, ph?c h?i ch?c n?ng ; ? K? n?ng tr?c ti?p ch?m sóc s?c kh?e và s?c kh?e c?ng ??ng ; ? K? n?ng s? d?ng thành th?o các thi?t b? y t? hi?n ??i, h? tr?, ch?m sóc ng??i b?nh ; ? K? n?ng t? v?n tam ly cho ng??i b?nh và gia ?ình : Giúp h? hi?u ???c các ph?m vi tr?i nghi?m v? c?m xúc, th? ch?t, tinh th?n và v?n hoá có th? g?p ph?i trong b?nh t?t – Cách th?c ??i phó và s?ng chung v?i b?nh t?t m?t cách tích c?c nh?t. Ng??i có b?ng t?t nghi?p ngành ?i?u d??ng trình ?? cao ??ng có th? làm vi?c ? các b?nh vi?n và các c? s? ch?m sóc s?c kho? t? trung ??ng t?i c? s?, các c? s? giáo d?c ??i h?c và trung c?p y t?.
Th?i gian ?ào t?o:
3 n?m, 6 h?c k?

?I?U D??NG - 6720301

C?U TRúC CH??NG TRìNH H?C

Ch??ng trình h?c g?m ba ph?n:

Ki?n th?c ??i c??ng

Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? khoa h?c, chính tr?, nhà n??c, pháp lu?t, tin h?c ... theo ch??ng trình gi?ng d?y ??i c??ng theo quy ??nh.

Ki?n th?c c? s? ngành và chuyên ngành

Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chuyên m?n v? sinh ly b?nh, d??c ly, ?i?u d??ng c? b?n, th?c hành ?i?u d??ng, ch?m sóc s?c kho?...

GI?NG VIêN Và PH??NG PHáP GI?NG D?Y

??i ng? gi?ng viên kinh nghi?m v?i ph??ng pháp gi?ng d?y tr?c quan k?t h?p bài gi?ng trên l?p, th?c hành trên m? hình và th?c hành t?i b?nh vi?n.

C? S? V?T CH?T PH?C V? ?àO T?O

  • Phòng h?c máy l?nh khang trang, s?ch s?, thoáng mát ???c trang b? ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? d?y và h?c nh? h? th?ng am thanh, ánh sáng, máy chi?u projector.
  • Phòng th?c hành ???c trang b? ??y ?? m? hình và thi?t b? ph?c v? gi?ng d?y, có phòng cho sinh viên t? h?c, rèn luy?n k? n?ng.
  • Th? vi?n có ?? các lo?i sách, giáo trình ph?c v? h?c t?p.

C? H?I VI?C LàM SAU KHI T?T NGHI?P

  • ?i?u d??ng b?nh vi?n (các khoa chuyên m?n – phòng ph?u thu?t – ch?m sóc chuyên sau – ph?c h?i ch?c n?ng – ch?m sóc dài h?n)
    ? Ch?m sóc t?i nhà – Ch?m sóc tr? s? sinh – Ch?m sóc c?p c?u – Y t? h?c ???ng
    ? ?i?u d??ng t?i tr?m y t? c?ng c?ng?
    ? Tham gia các t? ch?c kinh t? - chính tr? - x? h?i, các doanh nghi?p
Các ngành ?ào t?o khác
PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng...

Xem thêm
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

黑彩破解器V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205 TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

黑彩破解器Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Xem thêm
Facebook chat