黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
Ch??ng trình cung c?p cho ng??i h?c ki?n th?c n?n t?ng v?ng ch?c v? hóa d??c, bào ch?, d??c ly, ki?m nghi?m thu?c, qu?n ly t?n tr? thu?c và nhà thu?c b?nh vi?n; t?o ?i?u ki?n th?c hành chuyên sau t?i các phòng thí nghi?m chuyên ngành và th?c t?p th?c t? t?i các nhà thu?c, c?ng ty s?n xu?t và kinh doanh d??c ph?m.
Th?i gian ?ào t?o:
3 n?m - 6 h?c k?

D??C - 6720201

C?U TRúC CH??NG TRìNH H?C

Ch??ng trình h?c g?m ba ph?n:

Ki?n th?c ??i c??ng

Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? khoa h?c, chính tr?, nhà n??c, pháp lu?t, tin h?c ... theo ch??ng trình gi?ng d?y ??i c??ng theo quy ??nh.

Ki?n th?c c? s? ngành và chuyên ngành

Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c c? b?n và chuyên sau v? h? th?ng ch?m sóc s?c kho? Vi?t Nam, ngành d??c và kinh doanh d??c t?i Vi?t Nam, qu?n ly - cung ?ng thu?c...

GI?NG VIêN Và PH??NG PHáP GI?NG D?Y

??i ng? gi?ng viên kinh nghi?m v?i ph??ng pháp gi?ng d?y tr?c quan k?t h?p bài gi?ng trên l?p, th?c hành t?i tr??ng và th?c t?p t?i day chuy?n s?n xu?t c?a doanh nghi?p, nhà thu?c..

C? S? V?T CH?T PH?C V? ?àO T?O

  • Phòng h?c máy l?nh khang trang, s?ch s?, thoáng mát ???c trang b? ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? d?y và h?c nh? h? th?ng am thanh, ánh sáng, máy chi?u projector.
  • 5 phòng Th?c hành chuyên ngành v?i ??y ?? hoá ch?t, máy móc trang thi?t b? chuyên ngành ph?c v? h?c t?p (kính hi?n vi, máy quang ph?, máy ?o PH, máy d?p viên, t? s?y, t? nung...)
  • Th? vi?n v?i ??y ?? các lo?i sách giáo trình các m?n chuyên ngành, sách tham kh?o...

C? H?I VI?C LàM SAU KHI T?T NGHI?P

  • D??c s? làm vi?c t?i khau cung tiêu, ti?p li?u t?i b?nh vi?n nhà n??c, t? nhan
  • D??c s? t?i các nhà thu?c theo chu?n GPP
  • D??c s? qu?n ly cung ?ng, h?u c?n kinh doanh t?i các c?ng ty s?n xu?t, kinh doanh d??c
  • Chuyên viên ti?p th?, kinh doanh d??c ph?m c?a các ??n v? phan ph?i, bán hàng d??c ph?m
  • K? thu?t viên trên day chuy?n s?n xu?t thu?c/ th?c ph?m ch?c n?ng t?i các c?ng ty d??c ph?m

?

Các ngành ?ào t?o khác
PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

黑彩破解器Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng...

Xem thêm
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

黑彩破解器V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205 TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

黑彩破解器Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Xem thêm
Facebook chat