黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
Ch??ng trình v?i ba chuyên ngành K? toán doanh nghi?p, K? toán ngan hàng và K? toán – Th? ky v?n phòng ???c thi?t k? ?? trang b? cho ng??i h?c các k? n?ng k? toán c? b?n và các k? thu?t ghi s?, t?ng c??ng th?c hành v?i các ngu?n s? li?u th?c d??i s? h??ng d?n c?a gi?ng viên. Trên c? s? hoàn thi?n các k? n?ng toán h?c, truy?n th?ng và giao ti?p, sinh viên có th? nghiên c?u m?i khía c?nh c?a chu k? k? toán, k? c? phan tích và di?n gi?i cac báo cáo tài chính khác nhau, n?m ???c các c?ng c? giúp ban hành các quy?t ??nh tài chính c? b?n trong các t? ch?c.
Th?i gian ?ào t?o:
2 n?m - 4 h?c k?

K? TOáN - 6340301

C?U TRúC CH??NG TRìNH H?C
Ch??ng trình h?c g?m ba ph?n:

Ki?n th?c ??i c??ng
Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? khoa h?c, chính tr?, nhà n??c, pháp lu?t, tin h?c ... theo ch??ng trình gi?ng d?y ??i c??ng theo quy ??nh, là n?n t?ng ?? giúp cho ng??i h?c ti?p c?n ki?n th?c c? s? ngành và chuyên ngành.

Ki?n th?c c? s? ngành
Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c ly thuy?t và nguyên ly n?n t?ng v? kinh t?, tài chính, k? toán, pháp lu?t kinh t? ?? chu?n b? cho vi?c h?c t?p các m?n chuyên ngành.

Ki?n th?c chuyên ngành

Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chuyên sau v? qu?n tr?, phan tích nghi?p v? kinh doanh, k? toán tài chính - qu?n tr? - doanh nghi?p, nghi?p v? ngan hàng th??ng m?i... ?? làm vi?c hi?u qu? t?i các doanh nghi?p thu?c m?i ngành ngh?. K?t h?p gi?a vi?c ?ào t?o k? n?ng và nhu c?u ngành k? toán ki?m toán trong th?c t? x? h?i, ng??i h?c có th? d? dàng chuy?n ??i ngành h?c theo nguy?n v?ng và s? thích cá nhan, m?i tr??ng h?c thu?t sinh ??ng mang màu s?c th?c ti?n c?a cu?c s?ng, ch??ng trình ?ào t?o ???c thi?t k? phù h?p v?i m?i tr??ng x? h?i và ngành ngh? k? toán ki?m toán ?ang theo h?c. T? ch?c các bu?i sinh ho?t chuyên m?n ngo?i khoá liên quan ??n k? toán ki?m toán th?ng qua các chuy?n th?c t?p nh?n th?c giúp cho ng??i h?c hi?u r? v? chuyên m?n ?? h?c, nang cao k? n?ng và kinh nghi?m s?ng, giúp ng??i h?c nh?n th?c ???c trách nhi?m và v? trí c?a mình trong s? phát tri?n chung c?a x? h?i.

GI?NG VIêN Và PH??NG PHáP GI?NG D?Y

??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m trình ?? Ti?n s? (01), Nghiên c?u sinh (03), Th?c s? (05), Cao h?c (02) và ??i h?c (02) v?i ph??ng pháp gi?ng d?y tr?c quan k?t h?p bài gi?ng trên l?p, h??ng d?n x? ly tình hu?ng và th?o lu?n nhóm. Tu? yêu c?u c?a t?ng m?n h?c, hình thành các nhóm t??ng tác theo t?ng ch? ?? riêng bi?t nh?m giúp cho ng??i h?c kh?i t?o t? duy sáng t?o trong quá trình h?c.

C? S? V?T CH?T PH?C V? ?àO T?O

Phòng h?c máy l?nh khang trang, s?ch s?, thoáng mát ???c trang b? ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? d?y và h?c nh? h? th?ng am thanh, ánh sáng, máy chi?u projector.

  • Có phòng th?c hành m? ph?ng k? toán.
  • Th? vi?n g?m r?t nhi?u các ??u sách ph?c v? cho nghiên c?u: 6.000 ??u sách, 80 t?p chí các lo?i, tài li?u và giáo trìnhh?c t?p. Ng??i h?c có th? truy c?p tài li?u h?c t?p, th?ng tin trên m?ng trên th? vi?n ?i?n t? ho?c t? h?c trên trang web u-online.vn.

?C? H?I VI?C LàM SAU KHI T?T NGHI?P

  • K? toán t?ng h?p, k? toán viên trong các t? ch?c ho?c ngan hàng
  • Chuyên viên thu?, thanh tra kinh t?, ngan hàng t?i các c? quan qu?n ly nhà n??c
  • Nhan viên k? toán, ki?m toán nhà n??c, doanh nghi?p, n?i b?
  • Chuyên viên t? v?n k? toán, thu?
  • Chuyên viên, nhan viên ngan hàng
  • Chuyên viên t? v?n ngan hàng – tín d?ng.
Các ngành ?ào t?o khác
PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

黑彩破解器Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng...

Xem thêm
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205 TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Xem thêm
Facebook chat