黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng giao ti?p h?ng ngày và các tình hu?ng giao ti?p trong l?nh v?c kinh t?, th??ng m?i; Trang b? cho ng??i h?c ki?n th?c và và rèn luy?n k? n?ng v? d?ch thu?t. Khi ra tr??ng, sinh viên có th? biên d?ch các tài li?u th??ng m?i nh? h?p ??ng, th?, email, hoá ??n, ??n ??t hàng t? ti?ng Nh?t sang ti?ng Vi?t và ng??c l?i; phiên d?ch trong các cu?c g?p g?, ?àm phán th??ng m?i v?i ??i tác ng??i Nh?t ho?c ??i tác nói ti?ng Nh?t; Sau khi ra tr??ng, ng??i h?c có th? ??m nh?n c?ng vi?c biên d?ch, phiên d?ch t?i các c?ng ty, t? ch?c, doanh nghi?p Nh?t B?n ho?c các c?ng ty, t? ch?c, doanh nghi?p có ??i tác là Nh?t B?n.
Th?i gian ?ào t?o:
2 N?m - 4 h?c k?

PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

Các ngành ?ào t?o khác
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

黑彩破解器Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K? n?ng l?p trình các ng?n ng? c?p...

Xem thêm
QUAN H? C?NG CHúNG - 6320108 QUAN H? C?NG CHúNG - 6320108

Ch??ng trình trang b? cho ng??i h?c : ? Ki?n th?c v? b?n ch?t, vai trò c?a quan h? c?ng chúng trong ??i s?ng x? h?i và nguyên t?c ho?t ??ng c?a quan h? c?ng chúng; ? Hi?u ???c nhi?m v?...

Xem thêm
Facebook chat