黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
Ch??ng trình trang b? cho ng??i h?c : ? Ki?n th?c v? b?n ch?t, vai trò c?a quan h? c?ng chúng trong ??i s?ng x? h?i và nguyên t?c ho?t ??ng c?a quan h? c?ng chúng; ? Hi?u ???c nhi?m v? c?a ng??i làm c?ng vi?c quan h? c?ng chúng trong các doanh nghi?p v?a và nh? và các t? ch?c truy?n th?ng chuyên nghi?p. ? Có kh? n?ng v?n d?ng các ki?n th?c v? ph??ng ti?n truy?n th?ng ??i chúng vào th?c t? ngh? nghi?p ? các v? trí nh? ph? trách quan h? báo chí, quan h? c?ng ??ng, t? ch?c s? ki?n, t? ch?c truy?n th?ng n?i b?… ? Gi?i quy?t ???c các v?n ??, tình hu?ng phát sinh trong quá trình tác nghiêp có liên quan ??n chuyên m?n nghi?p v?.
Th?i gian ?ào t?o:
2 n?m - 4 h?c k?

QUAN H? C?NG CHúNG - 6320108

C?U TRúC CH??NG TRìNH H?C

Ch??ng trình h?c g?m ba ph?n:

Ki?n th?c ??i c??ng

Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? khoa h?c, chính tr?, nhà n??c, pháp lu?t, tin h?c ... theo ch??ng trình gi?ng d?y ??i c??ng theo quy ??nh.

Ki?n th?c c? s? ngành?

 • Trang b? nh?ng ki?n th?c c? b?n v? truy?n th?ng và quan h? c?ng chúng; marketing; các ph??ng ti?n báo chí và truy?n th?ng; t?ng quan v? lu?t và ??o ??c truy?n th?ng; v?n hóa doanh nghi?p và ??o ??c kinh doanh; x? h?i h?c truy?n th?ng ??i chúng và t?ng quan v? khai thác th?ng tin trên internet.
 • Ngoài ra ng??i h?c có th? l?a ch?n tích l?y thêm các nhóm ki?n th?c v? Tam ly h?c x? h?i, ng?n ng? truy?n th?ng, ng?n ng? báo chí ho?c qu?n ly d? án quan h? c?ng chúng.

Ki?n th?c chuyên ngành

 • Nhóm ki?n th?c chuyên sau v? Quan h? c?ng chúng, C?ng c? quan h? c?ng chúng, Xay d?ng và phát tri?n th??ng hi?u, Truy?n th?ng tích h?p, Vi?t cho truy?n th?ng, T? ch?c s? ki?n, Chi?n l??c PR, PR doanh nghi?p.
 • Nhóm ki?n th?c b? tr? chuyên ngành nh? Qu?ng cáo ??i c??ng, K? n?ng giao ti?p, Ti?ng anh chuyên ngành quan h? c?ng chúng, K? thu?t nhi?p ?nh, Trình bày và ?n loát báo chí, K? thu?t ghi hình và d?ng hình.
 • Nhóm ki?n th?c t? ch?n ng??i h?c có th? tích l?y thêm nh? L? tan ngo?i giao, Nghi?p v? qu?ng cáo và ti?p th?, Hành vi t? ch?c, K? n?ng làm vi?c nhóm.

GI?NG VIêN Và PH??NG PHáP GI?NG D?Y

 • Gi?ng viên c? h?u: ??i ng? gi?ng viên có n?ng l?c chuyên m?n, giàu kinh nghi?m, ??m b?o th?c hi?n gi?ng d?y 70% ch??ng trình ?ào t?o.
 • Gi?ng viên th?nh gi?ng: chuyên gia trong l?nh v?c quan h? c?ng chúng và truy?n th?ng, giúp ng??i h?c có c? h?i ti?p c?n th?c t? và kinh nghi?m ngh? nghi?p t?i Vi?t Nam.
 • Ph??ng pháp gi?ng d?y: ph??ng pháp ti?p c?n n?ng l?c, k?t h?p thuy?t trình v?i nghiên c?u tr??ng h?p, bài t?p th?c hành, bài t?p ?óng vai, trò ch?i m? ph?ng.. giúp ng??i h?c phát huy t?i ?a n?ng l?c cá nhan và hi?u qu? trong làm vi?c nhóm.

C? S? V?T CH?T PH?C V? ?àO T?O

 • Phòng h?c máy l?nh, trang b? ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? d?y và h?c nh? h? th?ng am thanh, ánh sáng, máy chi?u...
 • Phòng th?c hành m? ph?ng chuyên nghi?p ph?c v? các h?c ph?n chuyên ngành liên quan ??n t? ch?c s? ki?n, h?p báo.
 • Phòng h?c ?a ph??ng ti?n h? tr? th?c hành m? ph?ng ghi am, ghi hình, d?ng phim.
 • Th? vi?n ?i?n t? cung c?p ??y ?? các tài li?u h?c t?p chuyên ngành và tài li?u tham kh?o.

C? H?I VI?C LàM SAU KHI T?T NGHI?P

Sinh viên ngành Quan h? c?ng chúng sau khi t?t nghi?p có th? làm vi?c trong các l?nh v?c nh?:

 • Các c?ng ty t? ch?c s? ki?n chuyên nghi?p: chuyên viên quan h? c?ng chúng;
 • Các c? quan, doanh nghi?p nhà n??c và t? nhan, các t? ch?c kinh t?, qu?c t? và các t? ch?c x? h?i, phi chính ph?:có th? ??m nh?n các c?ng vi?c nh? ph? trách quan h? báo chí, quan h? doanh nghi?p, quan h? c?ng ??ng, t? ch?c s? ki?n, t? ch?c truy?n th?ng n?i b?…;
 • ?Tri?n v?ng phát tri?n trong t??ng lai có th? tr? thành tr??ng phòng, ban, giám ??c b? ph?n, d? án và giám ??c doanh nghi?p.

?

Các ngành ?ào t?o khác
PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng...

Xem thêm
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205 TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Xem thêm
Facebook chat