黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
??c bi?t phát tri?n n?ng ??ng trong các n?m v?a qua, các ngành ?ào t?o v? Du l?ch - Nhà hàng - Khách s?n c?a Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t cung c?p cho th? tr??ng lao ??ng Vi?t Nam và các n??c ??ng Nam á ngu?n lao ??ng chuyên nghi?p trong l?nh v?c này, ???c ?ánh giá cao và ???c h? tr? t?t t? h? th?ng nhà hàng - khách s?n 4-5 sao t?i thành ph? H? Chí Minh và các ?i?m ??n du l?ch n?i ti?ng toàn qu?c. Ch?n cho mình ngành h?c v? Du l?ch - Nhà hàng - Khách s?n t?i Bách Vi?t, ng??i h?c ch?n cho mình m?t c? h?i ngh? nghi?p mang tính chuyên nghi?p cao, có c? h?i tr?i nghi?m và th?ng ti?n ? nhi?u t? ch?c doanh nghi?p, khách s?n l?n toàn c?u.
Th?i gian ?ào t?o:
2 n?m - 4 h?c k?

QU?N TR? KHáCH S?N - 6810201

C?U TRúC CH??NG TRìNH H?C
黑彩破解器 Ch??ng trình h?c g?m ba ph?n:

?

Ki?n th?c ??i c??ng
黑彩破解器 Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? khoa h?c, chính tr?, nhà n??c, pháp lu?t, tin h?c ... theo ch??ng trình gi?ng d?y ??i c??ng theo quy ??nh.

?

Ki?n th?c c? s? ngành
Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c?c? b?n trong m?i tr??ng du l?ch ??ng th?i hi?u ???c v? th? c?a ngành du l?ch c?a n?n kinh t? qu?c gia và trên th? gi?i.

?

Ki?n th?c chuyên ngành

黑彩破解器Ng??i h?c ???c trang b? các?nghi?p v? c?a khách s?n nh? nghi?p v? bu?ng, nghi?p v? bar, nghi?p v? l? tan, nghi?p v? nhà hàng:?

 • N?m v?ng và thao tác thành t?o k? n?ng chuyên sau c?a nghi?p v? nhà hàng – khách s?n nh?: nghi?p v? ph?c v? bàn, nghi?p v? qu?y bar, nghi?p v? l? tan, nghi?p v? bu?ng ;
 • Có ?? kh? n?ng trong vi?c nh?n di?n và gi?i quy?t ???c các v?n ?? hay tình hu?ng phát sinh trong quá trình tác nghiêp có liên quan ??n chuyên m?n nghi?p v? ;
 • Có kh? n?ng ?i?u ph?i c?ng vi?c và giám sát ho?t ??ng c?a ca hay t?, nhóm làm vi?c; có kh? n?ng tham gia qu?n ly, ?i?u hành và ?? xu?t vi?c t? ch?c ho?t ??ng kinh doanh c?a doanh nghi?p kinh doanh qu?y bar, nhà hàng, khách s?n ;
 • Có ?? t? tin trong giao ti?p th?ng d?ng b?ng ti?ng Anh; s? d?ng th?ng th?o các thu?t ng? ti?ng Anh chuyên ngành qu?n tr? du l?ch - nhà hàng – khách s?n ?? truy?n ??t th?ng tin và gi?i quy?t v?n ?? trong m?i tr??ng làm vi?c ;
 • S? d?ng thành th?o các ?ng d?ng tin h?c v?n phòng và khai thác hi?u qu? tài nguyên trên internet ?? ph?c v? cho c?ng tác chuyên m?n.

?

GI?NG VIêN Và PH??NG PHáP GI?NG D?Y

??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m v?i ph??ng pháp gi?ng d?y tr?c quan k?t h?p bài gi?ng trên l?p,?th?c hành các nghi?p v? nhà hàng - khách s?n t?i tr??ng và th?ng qua các ??t ki?n t?p, th?c t?p nghi?p v? và th?c t?p cu?i khóa t?i khách s?n.?

C? S? V?T CH?T PH?C V? ?àO T?O

 • Phòng h?c máy l?nh khang trang, s?ch s?, thoáng mát ???c trang b? ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? d?y và h?c nh? h? th?ng am thanh, ánh sáng, máy chi?u projector.
 • Phòng th?c hành v?i các trang thi?t b? hi?n ??i ?? sinh viên th?c hành nghi?p v? khi h?c:
  • Phòng th?c hành D?ch v? Bu?ng Phòng (Housekeeping)
  • Phòng th?c hành Ti?n s?nh L? tan - Pha ch? - Nhà hàng (Front Office - Bartender - F&B)
 • Th? vi?n g?m r?t nhi?u các ??u sách ph?c v? cho nghiên c?u: 6.000 ??u sách, 80 t?p chí các lo?i, tài li?u và giáo trìnhh?c t?p. Ng??i h?c có th? truy c?p tài li?u h?c t?p, th?ng tin trên m?ng trên th? vi?n ?i?n t?.

?

C? H?I VI?C LàM SAU KHI T?T NGHI?P

 • Nhan viên l? tan khách s?n, nhan viên ph?c v? bu?ng, bàn, qu?y bar, nhà hàng?
 • Nhan viên giám sát, qu?n ly ? các b? ph?n l? tan, bu?ng, nhà hàng, qu?y bar, nhà hàng ho?c b? ph?n kinh doanh?
 • Giám ??c ho?c ch? kinh doanh doanh nghi?p du l?ch – nhà hàng – khách s?n – kinh doanh ?n u?ng.
 • B?p tr??ng và nhan viên b?p t?i các nhà hàng – c? s? kinh doanh ?n u?ng
Các ngành ?ào t?o khác
PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

黑彩破解器Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng...

Xem thêm
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

黑彩破解器V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205 TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Xem thêm
Facebook chat