黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
Ch??ng tình cung c?p các ki?n th?c c? b?n và toàn di?n v? kinh t? h?c, k? toán, tài chính, ti?p th?, k? thu?t qu?n tr?, k? n?ng x? ly th?ng tin và ?i?u hành; giúp sinh viên làm quen v?i m?i tr??ng kinh doanh Vi?t Nam và qu?c t?.
Th?i gian ?ào t?o:
2 n?m - 4 h?c k?

QU?N TR? KINH DOANH - 6340404

C?U TRúC CH??NG TRìNH H?C

?

Ch??ng trình h?c g?m ba ph?n:

Ki?n th?c ??i c??ng
Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? khoa h?c, chính tr?, nhà n??c, pháp lu?t, tin h?c ... theo ch??ng trình gi?ng d?y ??i c??ng theo quy ??nh.

?

Ki?n th?c c? s? ngành
Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c ly thuy?t và nguyên ly n?n t?ng v? kinh t?, tài chính - ti?n t?, k? toán, lu?t kinh doanh... ?? chu?n b? cho vi?c h?c t?p các m?n chuyên ngành.

?

Ki?n th?c chuyên ngành

Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chuyên sau v? qu?n tr? bán hàng - mua hàng - marketing - ngu?n nhan l?c - ch?t l??ng, nghi?p v? ngan hàng th??ng m?i, k? toán qu?n tr? - tài chính... ?? làm vi?c hi?u qu? t?i các doanh nghi?p thu?c m?i ngành ngh?.

?

GI?NG VIêN Và PH??NG PHáP GI?NG D?Y
??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m trình ?? Ti?n s? (02), Nghiên c?u sinh (02), Th?c s? (37), Cao h?c (14) và ??i h?c (04) v?i ph??ng pháp gi?ng d?y tr?c quan k?t h?p bài gi?ng trên l?p, h??ng d?n x? ly tình hu?ng và th?o lu?n nhóm.

?

C? S? V?T CH?T PH?C V? ?àO T?O

  • Phòng h?c máy l?nh khang trang, s?ch s?, thoáng mát ???c trang b? ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? d?y và h?c nh? h? th?ng am thanh, ánh sáng, máy chi?u projector.
  • Th? vi?n g?m r?t nhi?u các ??u sách ph?c v? cho nghiên c?u: 6.000 ??u sách, 80 t?p chí các lo?i, tài li?u và giáo trìnhh?c t?p. Ng??i h?c có th? truy c?p tài li?u h?c t?p, th?ng tin trên m?ng trên th? vi?n ?i?n t?.


C? H?I VI?C LàM SAU KHI T?T NGHI?P

  • Doanh nhan, nhan viên kinh doanh
  • Chuyên viên, nhan viên marketing
  • Giám ??c tài chính
  • Chuyên gia l?p và phan tích các k? ho?ch tài chính
  • Giám ??c, qu?n ly nhan s?
Các ngành ?ào t?o khác
PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng...

Xem thêm
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205 TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

黑彩破解器Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Xem thêm
Facebook chat