黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
Ch??ng trình ?ào t?o h??ng t?i c?ng vi?c qu?n tr? và ngh? chuyên v? l?nh v?c nhà ha?ng, khách s?n. Sinh viên ???c trang b? ki?n th?c chuyên ngành cùng ph??ng pháp x? ly tình hu?ng ,ra quy?t ??nh, k? thu?t qu?n tr?, k? n?ng ngh? nghi?p trong qu?n tr? nhà hàng khách s?n. Trong ch??ng trình ?ào t?o s? thiên v? h??ng th?c hành giúp sinh viên có kh? n?ng v?n d?ng t?t ly thuy?t vào các c?ng vi?c chuyên ngành sau khi t?t nghi?p.
Th?i gian ?ào t?o:
2 n?m - 4 h?c k?

QU?N TR? NHà HàNG Và D?CH V? ?N U?NG - 6810205

C?U TRúC CH??NG TRìNH H?C

Ch??ng trình h?c g?m ba ph?n:

Ki?n th?c ??i c??ng
Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? khoa h?c, chính tr?, nhà n??c, pháp lu?t, tin h?c ... theo ch??ng trình gi?ng d?y ??i c??ng theo quy ??nh.

Ki?n th?c c? s? ngành
Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c ly thuy?t và nguyên ly n?n t?ng v? qu?n tr? , k? n?ng giao ti?p , lu?t du l?ch, tam ly du khách,? marketing,... ??? chu?n b? cho vi?c h?c t?p các m?n chuyên ngành.

Ki?n th?c chuyên ngành

Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chuyên sau v? nghi?p v? nhà hàng,?khách s?n, qu?n tr? resort, bar, , ... ?? làm vi?c hi?u qu? t?i các nhà hàng, khách s?n tiêu chu?n 4, 5 sao khi ?i làm sau n?y.

GI?NG VIêN Và PH??NG PHáP GI?NG D?Y

??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m, ?? t?ng tham gia c?ng vi?c th?c t? t?i các nhà hàng khách s?n l?n t?i Vi?t Nam.Trình ?? gi?ng viên ???c l?a ch?n phù h?p ?v?i ph??ng pháp gi?ng d?y tr?c quan k?t h?p bài gi?ng trên l?p, h??ng d?n x? ly tình hu?ng và th?o lu?n nhóm và các bu?i h?c th?c t? t?i các khách s?n ??ng c?p.

C? S? V?T CH?T PH?C V? ?àO T?O

  • Phòng h?c máy l?nh khang trang, s?ch s?, thoáng mát ???c trang b? ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? d?y và h?c nh? h? th?ng am thanh, ánh sáng, máy chi?u projector.
  • Có phòng th?c hành m? ph?ng nghi?p v? nhà hàng, khách s?n, bar…
  • Th? vi?n g?m r?t nhi?u các ??u sách ph?c v? cho nghiên c?u: 6.000 ??u sách, 80 t?p chí các lo?i, tài li?u và giáo trình h?c t?p. Ng??i h?c có th? truy c?p tài li?u h?c t?p, th?ng tin trên m?ng trên th? vi?n ?i?n t?.

C? H?I VI?C LàM SAU KHI T?T NGHI?P

  • Giám ??c các nhà hàng, khách s?n v?a và nh?.
  • Nhan viên kinh doanh t?i các nhà hàng, khách s?n l?n.
  • Qu?n ly c?p trung? các b? ph?n trong nhà hàng, khách s?n 4 sao tr? lên.
  • Chuyên viên trong l?nh v?c marketing, bán hàng, t? ch?c s? ki?n, PR trong các t?p ?oàn khách s?n, chu?i nhà hàng, khu vui ch?i, gi?i trí, resort…
  • Ngoài ra, sinh viên c?ng có th? kh?i nghi?p các d? án? kinh doanh Nhà hàng – Khách s?n.

?

Các ngành ?ào t?o khác
PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

黑彩破解器Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng...

Xem thêm
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205 TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Xem thêm
Facebook chat