黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
Ch??ng trình Thi?t k? ?? h?a c?a Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t là m?t khóa ?ào t?o toàn di?n ???c thi?t k? ?? cung c?p nh?ng ki?n th?c, nghiên c?u, k? n?ng thích h?p và áp d?ng chúng vào các gi?i pháp thi?t k? cho các d? án liên quan ??n c?ng nghi?p. Sinh viên ???c ti?p xúc v?i m?t lo?t các k? thu?t th? giác và ?? ho?. Cách ti?p c?n r?ng này cho phép sinh viên tr? nên chuyên nghi?p hóa v? các k? thu?t hình minh h?a, nhi?p ?nh, qu?ng cáo và multimedia ? n?m th? ba. ?ào t?o th?c t? trong 8 tu?n th?c t?p cu?i khóa giúp sinh viên ?i sau vào c?ng nghi?p ?? h?a.
Th?i gian ?ào t?o:
2 n?m - 4 h?c k?

THI?T K? ?? H?A - 6210402

C?U TRúC CH??NG TRìNH H?C
Ch??ng trình h?c g?m ba ph?n:

Ki?n th?c ??i c??ng

Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? khoa h?c, chính tr?, nhà n??c, pháp lu?t, tin h?c ... theo ch??ng trình gi?ng d?y ??i c??ng theo quy ??nh.

Ki?n th?c c? s? ngành

Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? m? thu?t, xu h??ng thi?t k?, các nguyên ly thi?t k?.

Ki?n th?c chuyên ngành

Ng??i h?c ???c trang b?:

 • Các ph??ng pháp thi?t k? và c?ng c? thi?t k?.
 • Phát tri?n t? duy và y t??ng sáng t?o trong thi?t k?
 • Ti?p c?n, phan tích và thi?t k? các ?ng d?ng th?c ti?n

GI?NG VIêN Và PH??NG PHáP GI?NG D?Y

??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m trình ?? Th?c s? (5), Cao h?c (1), ??i h?c (03) v?i ph??ng pháp gi?ng d?y tr?c quan k?t h?p bài gi?ng trên l?p, tham quan ki?n t?p t?i các doanh nghi?p và th?c hành th?ng qua các ?? án thi?t k? ?ng d?ng th?c t?.

C? S? V?T CH?T PH?C V? ?àO T?O

 • Phòng h?c máy l?nh khang trang, s?ch s?, thoáng mát ???c trang b? ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? d?y và h?c nh? h? th?ng am thanh, ánh sáng, máy chi?u projector.
 • Phòng lab b? trí 1 máy vi tính/1 sinh viên
 • Phòng máy may cho sinh viên th?c t?p: 1 máy/1sinh viên
 • Ph?n m?m h? tr? cho gi?ng d?y chuyên ngành: Autodesk AutoCad, Sketchup, Autodesk 3DS Max, Adobe Photoshop...
 • Th? vi?n g?m r?t nhi?u các ??u sách ph?c v? cho nghiên c?u: 6.000 ??u sách, 80 t?p chí các lo?i, tài li?u và giáo trình h?c t?p. Ng??i h?c có th? truy c?p tài li?u h?c t?p, th?ng tin trên m?ng trên th? vi?n ?i?n t?.

C? H?I VI?C LàM SAU KHI T?T NGHI?P

T?i các c? quan, t? ch?c v?n hoá – ngh? thu?t; các ??n v? thi?t k?, in ?n, ch? b?n; các c? quan phát thanh tuyên truy?n :

 • Chuyên viên thi?t k? ?? ho?, thi?t k? qu?ng cáo, thi?t k? web
 • Chuyên viên thi?t k? và phát tri?n h? th?ng nh?n d?ng th??ng hi?u cho doanh nghi?p
 • Chuyên viên x? ly và k? x?o phim, hình ?nh, am thanh
Các ngành ?ào t?o khác
PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng...

Xem thêm
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205 TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Xem thêm
Facebook chat