黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
Ch??ng trình cung c?p cho ng??i h?c : Ki?n th?c n?n t?ng v? ng?n ng?, v?n hóa c?ng nh? ki?n th?c c? b?n v? th??ng m?i, ??c bi?t là k? n?ng giao ti?p th??ng m?i và so?n th?o v?n b?n th??ng m?i; K? n?ng nghe, phát am c?ng nh? k? n?ng s? d?ng ng?n ng? th?ng qua vi?c giao ti?p v?i các gi?ng viên b?n x? ??n t? các n??c s? d?ng ti?ng Anh nh? M?, úc, Canada…
Th?i gian ?ào t?o:
2 n?m - 4 h?c k?

TI?NG ANH - 6220206

C?U TRúC CH??NG TRìNH H?C
Ch??ng trình h?c g?m ba ph?n:

?

Ki?n th?c ??i c??ng
Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? khoa h?c, chính tr?, nhà n??c, pháp lu?t, tin h?c ... theo ch??ng trình gi?ng d?y ??i c??ng theo quy ??nh.

?

Ki?n th?c c? s? ngành và chuyên ngành

Ch??ng trình trang b? cho ng??i h?c:

 • K? n?ng nh? nghe, nói, ??c, vi?t
 • N?n t?ng c? b?n v? ly lu?n ng?n ng? (các m?n h?c v? ly thuy?t ti?ng nh? Ng? ngh?a h?c ti?ng Anh, Ng? am h?c ti?ng Anh, C?u trúc cau ti?ng Anh); ?ki?n th?c quan tr?ng v? các n?n v?n hóa c?a các n??c nói ti?ng Anh (các m?n V?n hóa Anh, V?n hóa M?)
 • Kh? n?ng d?ch thu?t
 • Ki?n th?c và k? n?ng trong m?i tr??ng kinh doanh?

?

GI?NG VIêN Và PH??NG PHáP GI?NG D?Y

??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m - gi?i ng?n ng? và có kinh nghi?m trong các doanh nghi?p trong và ngoài n??c, s? d?ng ph??ng pháp gi?ng d?y tr?c quan k?t h?p bài gi?ng trên l?p, th?c hành và th?o lu?n nhóm v?i th?c t?p t?i doanh nghi?p.

?

C? S? V?T CH?T PH?C V? ?àO T?O

 • Phòng h?c máy l?nh khang trang, s?ch s?, thoáng mát ???c trang b? ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? d?y và h?c nh? h? th?ng am thanh, ánh sáng, máy chi?u projector.
 • Th? vi?n g?m r?t nhi?u các ??u sách ph?c v? cho nghiên c?u: 6.000 ??u sách, 80 t?p chí các lo?i, tài li?u và giáo trình h?c t?p. Ng??i h?c có th? truy c?p tài li?u h?c t?p, th?ng tin trên m?ng trên th? vi?n ?i?n t?.

?

C? H?I VI?C LàM SAU KHI T?T NGHI?P

T?i các doanh nghi?p, các t? ch?c kinh t?, x? h?i :

 • Phiên d?ch, biên d?ch ti?ng Anh
 • Tr? ly, th? ky giám ??c
 • Qu?n tr? hành chính, th? ky v?n phòng
 • T? ch?c s? ki?n : h?i ngh?, h?i th?o.
 • Chuyên viên quan h? qu?c t? và ??i ngo?i

T?i các c? quan nhà n??c, t? ch?c ?oàn th? :

 • Chuyên viên v?n phòng
 • Chuyên viên qu?n ly và t? ch?c s? ki?n

?

Các ngành ?ào t?o khác
PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng...

Xem thêm
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205 TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

黑彩破解器Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Xem thêm
Facebook chat