黑彩破解器

Tóm t?t ngành h?c:
- Là ngành c?ng ngh? m?i nh?n hàng ??u, là b?n l? cho các ngành ngh? khác phát tri?n - Là ngành có tính ?ng d?ng th?c ti?n, bám sát nhu c?u c?n thi?t c?a x? h?i. Các c?ng vi?c ???c ?ào t?o t? ngành h?c r?t th?c t? nh?: qu?n tr? m?ng, thi?t k? và xay d?ng h? th?ng m?ng, b?o trì m?ng, b?o trì h? th?ng, l?p ráp, cài ??t và s?a ch?a máy tính.... - Ngành có s? liên h? ch?t ch? v?i vi?c t? ch?c và ho?t ??ng c?a b?t k? 1 doanh nghi?p, 1 t? ch?c x? h?i nào. - Ngành có tính c?ng ??ng và ph?m vi toàn c?u. Ki?n th?c v? ngành có th? áp d?ng ???c ? b?t k? n?i nào trên th? gi?i.
Th?i gian ?ào t?o:
2 n?m - 4 h?c k?

TRUY?N TH?NG Và M?NG MáY TíNH - 6480104

- Ch??ng trình h?c g?m ba ph?n:

?Ki?n th?c ??i c??ng
Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c chung v? khoa h?c, chính tr?, nhà n??c, pháp lu?t, tin h?c ... theo ch??ng trình gi?ng d?y ??i c??ng theo quy ??nh.

Ki?n th?c c? s? ngành
Ng??i h?c ???c trang b? các ki?n th?c c? s? v? chuyên ngành:

  • Xay d?ng ph??ng pháp t? duy logic n?m b?t m?t s? thu?t toán, thu?t gi?i ??n gi?n th?ng qua các ng?n ng? l?p trình. Th?ng qua các m?n h?c toán r?i r?c, k? thu?t l?p trình.
  • Ki?n th?c c? b?n v? c? s? d? li?u: m?i tr??ng c? s? d? li?u, c? s? d? li?u quan h?, c? s? d? li?u h??ng ??i t??ng, thi?t k? các lo?i c? s? d? li?u nói trên. M? h?ình truy c?p, qu?n tr? bên trong c? s? d? li?u.
  • Ki?n th?c c? b?n v? ki?n trúc máy tính, l?p ráp, cài ??t các trình ?i?u khi?n thi?t b?. C?u trúc, ch?c n?ng c?a h? ?i?u hành.
  • N?m ch?c nguyên t?c ho?t ??ng, thi?t l?p các th?ng s? c? b?n cho các thành ph?n, thi?t b? c?a m?t h? th?ng m?ng c? b?n. Làm quen v?i các thi?t b? và d?ng c? th?c hành ngh?.

Ki?n th?c chuyên ngành

Trang b? cho sinh viên các ki?n th?c, k? n?ng chuyên sau c?a ngành. ??m b?o cho sinh viên:

  • Có ??y ?? ki?n th?c, k? n?ng thi?t k? qu?n tr? các h? th?ng m?ng ??m b?o yêu c?u v? tính th?ng su?t, b?o m?t v? th?ng tin và h? th?ng, tính phát tri?n c?a h? th?ng.
  • Có kh? n?ng t? ch?c b?o trì m?t h? th?ng máy tính, m?ng máy tính bi?t xay d?ng, nang c?p b?o d??ng thi?t b? máy tính và m?ng.
  • Có ki?n th?c chuyên sau v? an ninh m?ng, an toàn m?ng, c?u hình và qu?n tr? các thi?t b? m?ng. N?m r? các ph??ng th?c ho?t ??ng, m? hình tri?n khai các ?ng d?ng m?ng.
  • Có ki?n th?c v? thi?t k? giao di?n, các c?ng c?, ?ng d?ng Website. K? n?ng t? ch?c kh?o sát, thi?t k? và qu?n tr? Website.
  • Có kh? n?ng qu?n tr? các h? c? s? d? li?u khác nhau. Nh? SQL server, MySQL,... bi?t v?n hành, qu?n tr? và khai thác ?? t? ?ó thi?t k?, phát tri?n các ?ng d?ng, l?u tr? th?ng tin ph?c v? các ph?n m?m qu?n ly, thi?t k? - xay d?ng WEB.
Các ngành ?ào t?o khác
PHIêN D?CH TI?NG NH?T KINH T?, TH??NG M?I - 6220204

Ngành Ti?ng Nh?t Kinh t?, Th??ng m?i c?a tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t nh?m: Rèn luy?n k? n?ng s? d?ng ti?ng Nh?t c?a ng??i h?c. Sau khi hoàn thành ch??ng trình h?c, sinh viên s? có kh? n?ng s? d?ng t?t Ti?ng Nh?t trong các tình hu?ng...

Xem thêm
THI?T K? N?I TH?T - 6210403

黑彩破解器V?i m?c tiêu ?ào t?o là cung c?p ki?n th?c ?? sinh viên có kh? n?ng tham gia qu?n ly, thi c?ng các c?ng trình n?i th?t, ngo?i th?t, san v??n… trong l?nh v?c xay d?ng dan d?ng và c?ng nghi?p nên ngành ?ào t?o chú tr?ng các ki?n th?c...

Xem thêm
TIN H?C ?NG D?NG - 6480205 TIN H?C ?NG D?NG - 6480205

黑彩破解器Ch??ng trình giúp sinh viên làm quen v?i m?t ph?m vi r?ng các v?n ?? phát sinh trong c?ng ngh? máy tính và c?ng ngh? th?ng tin, cùng v?i các ph??ng pháp và c?ng ngh? khác nhau s?n có nh? các gi?i pháp. K?...

Xem thêm
Facebook chat