黑彩破解器

L?i khuyên t? chuyên gia

Vi?c ch?n ngh? v?a ph?i ?áp ?ng ???c nhu c?u nhan l?c c?a x? h?i: kh?ng c?n ph?i là ngh? nghi?p cao sang nh?ng nên là nh?ng ngh? c?n thi?t (lau dài) trong x? h?i, v?a ph?i?v?i s? thích, s? tr??ng, s?c kh?e và ??ng th?i ph?i thích nghi v?i hoàn c?nh kinh t? c?a mình.

T? nh?ng l?i khuyên chan tình: Gia ?ình, h? hàng và b?n bè có th? là nh?ng ng??i giúp ?? tuy?t v?i nh?t. Nh?ng c?ng có th?, h? s? là nh?ng ng??i gay nhi?u r?c r?i kh?ng khi?p nh?t cho quy?t ??nh ch?n l?a ngh? nghi?p c?a b?n. Th??ng là h? kh?ng có kh? n?ng nhìn th?y ti?m n?ng th?t s? c?a b?n vì b? tình c?m ch? quan chi ph?i. (Quan h? càng th?m thi?t, áp l?c càng l?n, quy?t tam ch?n l?a c?a b?n s? b? dao ??ng càng nhi?u b?i ?nh h??ng c?a h?).

?? N?u ng??i khuyên b?n là ng??i h?nh phúc và thành ??t v?i l?nh v?c c?a h? thì kh?ng có gì ??m b?o r?ng b?n c?ng v?y. M?i ng??i có m?t n?ng l?c và s? thích khác nhau, phù h?p v?i nh?ng c?ng vi?c khác nhau. B?n ??ng ngh? r?ng n?u ng??i than c?a b?n thành c?ng trong ngành ch?ng khoán ch?ng h?n thì b?n c?ng s? tr? thành m?t ng??i giàu có nh? ngh? ch?ng khoán. B?n có th? l?ng nghe l?i khuyên c?a h? nh?ng ??ng áp d?ng máy móc. H?y quan tam ??n l?nh v?c mà b?n yêu thích, có kh? n?ng ch? ??ng b?t ch??c m?t cách máy móc.
?? Tuy nhiên, s? góp y c?a gia ?ình trong nhi?u tr??ng h?p l?i r?t chính xác vì cha m? là ng??i nhi?u kinh nghi?m h?n l?i hi?u r? n?ng l?c và nh?ng y?u kém c?a b?n. ??c bi?t, khi ?? có c? s? ho?t ??ng ngh? t?i gia ?ình, nhi?u b?n tr? ?? “non d?” t? ch?i làm vi?c ngay cho nhà, thích bay nh?y bên ngoài nên ch?n h?c theo nh?ng ngành ngh? hoàn toàn kh?ng liên quan ??n ngh? nghi?p gia ?ình có s?n. Th?c t?, ch? có m?t s? ít là thành c?ng phát huy ???c n?ng l?c, s? còn l?i th??ng ph?i b?p bênh tìm vi?c ho?c duy trì nh?ng c?ng vi?c làng nhàng, khi mu?n làm vi?c cho gia ?ình thì l?i ti?c c?ng ?? h?c. Vì v?y, ngay t? bay gi? b?n h?y tham d? vào c?ng vi?c gia ?ình, s?m tìm hi?u k? càng nghi?p nhà tr??c khi ch?n ngành h?c khác.

B?n ??ng ng?i, v?i s? chuyên m?n hóa ngày nay, dù gia ?ình làm ngh? gì c?ng ??u có các ngành h?c liên quan ?? b?n h?c cao lên, chuyên sau h?n. Khi ?ó, b?n càng có ?i?u ki?n phát huy cái h?c, tài n?ng c?a mình ?? phát tri?n c? s? riêng.

?L?i khuyên t? nh?ng chuyên gia: ??ng bao gi? m?t ti?n nghe nh?ng ng??i h??ng nghi?p thao thao b?t tuy?t v? nh?ng gì ch? là ly thuy?t. Khi ?? có m?t vài l?a ch?n cu?i cùng h?y g? c?a nh?ng chuyên gia tìm nh?ng l?i khuyên xác ?áng. Chuyên gia t? v?n ngh? nghi?p hay b?t c? ai khác ??u kh?ng th? kh?ng ??nh ngh? nghi?p nào thì phù h?p v?i b?n nh?t. H? ch? có th? ??a ra cho b?n l?i khuyên, s? ch? d?n c? b?n nh?t trong vi?c l?a ch?n ngh? nghi?p và ph?n nào giúp quá trình quy?t ??nh l?a ch?n ngh? nghi?p c?a b?n tr? nên d? dàng h?n mà th?i. T?t c? ch? là ?? tham kh?o, ph?i phan tích m?t cách khoa h?c, lo?i tr? nh?ng ngu?n tin n?ng v? y ngh?a ti?p th?, qu?ng cáo, chào hàng, chính b?n m?i là ng??i quy?t ??nh.?

Bài vi?t khác
K? n?ng tr? l?i ph?ng v?n xin vi?c

黑彩破解器M?t cu?c ph?ng v?n xin vi?c thành c?ng là t?ng hòa c?a r?t nhi?u y?u t?, t? hình th?c ??n n?i dung. Nhi?u ng??i tr??c khi tìm ???c m?t c?ng vi?c phù h?p ?? ph?i tr?i qua nhi?u l?n ph?ng v?n xin vi?c, và kh?ng ít l?n th?t...

Xem thêm
L?i khuyên t? chuyên gia

T? h??ng nghi?p-ch?n ngh? ? ?ay kh?ng có ngh?a là b?t c?n s? giúp ?? c?a ng??i khác, mà nó mang y ngh?a: S? giúp ?? ?ó ph?i có giá tr? cho b?n, th?t s? có th? giúp ?? b?n t? h??ng nghi?p-ch?n ngh? cho mình.

Xem thêm
Facebook chat