黑彩破解器

8 Lo?i trí th?ng minh

1. Th?ng minh v? kh?ng gian

黑彩破解器Nh?ng ng??i th?ng minh v? kh?ng gian có kh? n?ng khái ni?m hóa và thao tác gi?i trong các m?ng kh?ng gian có quy m? l?n (nh? phi c?ng, th?y th?,…), ho?c các d?ng kh?ng gian d?ng khu v?c (nh? ki?n trúc s?, ng??i ch?i c? vua,…)

2. Th?ng minh v? v?n ??ng c? th?

Ng??i có trí th?ng minh v?n ??ng c? th? có th? s? d?ng ?iêu luy?n các b? ph?n (tay, chan,…) ho?c c? c? th? ?? gi?i quy?t các v?n ?? ho?c t?o ra s?n ph?m (nh? v? c?ng, ngh? nhan làm g?m…).

3. Th?ng minh v? am nh?c

黑彩破解器?ay là nh?ng ng??i nh?y c?m v?i nh?p ?i?u, giai ?i?u và am s?c. H? có n?ng khi?u hát, ch?i nh?c c? hay so?n nh?c (nh? ch? huy dàn nh?c, nh?c s?,…)

4. Th?ng minh v? ng?n ng?

Nh?ng ng??i thu?c d?ng này lu?n nh?y c?m v?i y ngh?a c?a t?, tr?t t? gi?a các t?, am thanh, nh?p ?i?u, v?n lu?t (nh? các nhà th?,…)

5. Th?ng minh v? logic toán h?c

H? có kh? n?ng khái ni?m hóa m?i quan h? gi?a các hành ??ng ho?c bi?u t??ng m?t cách logic (nh? nhà toán h?c hay khoa h?c). Nhà tam ly h?c n?i ti?ng Jean Piaget tin r?ng ?ng ?? nghiên c?u ph?m vi c?a các lo?i trí th?ng minh, nh?ng th?c s? thì ?ng m?i ch? nghiên c?u v? d?ng logic toán h?c.

6.? Th?ng minh v? giao ti?p

?ay là nh?ng ng??i có kh? n?ng t??ng tác hi?u qu? v?i nh?ng ng??i khác, d? dàng c?m nh?n ???c tam tr?ng, c?m xúc, tính khí và ??ng c? c?a ng??i khác (nh? ng??i ?àm phán,...).

7. Th?ng minh v? n?i tam

Ng??i thu?c d?ng này khá nh?y c?m v?i c?m xúc, m?c tiêu c?a chính mình. H? gi?i phát tri?n ?i?m m?nh c?a b?n than và ?a làm vi?c cá nhan. D?ng này kh?ng bi?u hi?n ? m?t ngh? nghi?p c? th?, nó là m?c tiêu cho m?i cá nhan trong x? h?i ph?c t?p ngày nay, khi mà con ng??i ta ph?i t? ??a ra nh?ng quy?t ??nh riêng c?a mình và ch?p nh?n ??i m?t v?i k?t qu? c?a nó.

8. Th?ng minh v? t? nhiên

?ay là ng??i có nh?ng kh? n?ng phan bi?t, phan lo?i liên quan ??n t? nhiên m?i tr??ng (nh? phan lo?i th?c v?t này v?i lo?i th?c v?t khác). Yêu thích khám phá và tìm hi?u thiên nhiên.

?

Khám phá trí th?ng minh ?? ch?n ngh? phù h?p

黑彩破解器Bài tr?c nghi?m này giúp b?n khám phá ra trí th?ng minh n?i b?t nh?t c?a b?n là gì và theo ?ó g?i y cho b?n nh?ng ngh? nghi?p phù h?p nh?t.

黑彩破解器B?n ??ng v?i t? ti cho r?ng mình kém th?ng minh khi b? tr??t m?n hình h?c, mà nói ?úng h?n là trí th?ng minh c?a b?n kh?ng n?m ? l?nh v?c hình h?c. T? tr??c ??n nay th?y c? giáo và b? m? th??ng quan ni?m th?ng minh t?c là ph?i có ?i?m s? cao. Tuy nhiên cu?c s?ng c?n nhi?u th? khác h?n là b?ng ?i?m cao chót vót c?a b?n.

N?m 1985 nhà tam ly và nhà giáo d?c Howard Gardner c?a ??i h?c Harvard danh ti?ng ?? ??a ra h?c thuy?t ?a trí th?ng minh d?a trên c?ng trình nghiên su?t hàng n?m tr?i. Trong nghiên c?u này, Gardner khám phá r?ng m?i chúng ta sinh ra v?n s? h?u ít nh?t 8 lo?i th?ng minh, t?c là 8 cách chúng ta ti?p thu ki?n th?c, x? ly th?ng tin, h?c và hi?u. M?t tin vui là trong con ng??i b?n t?n t?i t?t c? 8 lo?i th?ng minh ?ang ch? b?n b?t c?ng t?c chúng lên.

Bài tr?c nghi?m này giúp b?n khám phá ra trí th?ng minh n?i b?t nh?t c?a b?n là gì và theo ?ó g?i y cho b?n nh?ng ngh? nghi?p phù h?p nh?t.

Trong 4 tình hu?ng d??i ?ay, m?i tình hu?ng có 8 cau tr? l?i t? a-h. V?i m?i tình hu?ng, b?n ???c ch?n t?i thi?u là 1 cau tr? l?i và t?i ?a 3 cau tr? l?i ?úng v?i b?n nh?t. Theo ?ó, cau tr? l?i b?n ?u tiên nh?t ???c 3 ?i?m, cau b?n ?u tiên th? 2 ???c 2 ?i?m và cau b?n ?u tiên th? 3 ???c 1 ?i?m. Ghi s? ?i?m ngay c?nh cau b?n ch?n tr? l?i ho?c trong b?ng tính ?i?m ?? c?ng cho chính xác nhé!

1. Chu?n b? cho ?êm h?i ca nh?c-th?i trang nhan d?p k? ni?m thành l?p tr??ng s?p t?i, b?n tình nguy?n làm:

黑彩破解器a. Vi?t 1 bài báo ??a tin v? s? ki?n này.

b. Lên b?ng d? trù chi tiêu phù h?p v?i ngan sách.

c. Làm poster, b?ng r?n ?? qu?ng bá và chào ?ón s? ki?n.

d. Ch? cho b?n bè vài ???ng v? ??o ??nh c?a ??nh.

黑彩破解器e. T? ch?c bu?i th? gi?ng ?? tìm ra gi?ng hát t?t nh?t.

f. Làm vi?c v?i các bí th? chi ?oàn sao cho c?ng vi?c ph?i h?p t?t..

黑彩破解器g. Kh?ng làm gì c?. B?n quá c?ng th?ng v? bu?i bi?u di?n v?n ngh? ?ó.

黑彩破解器h. Chu?n b? hoa t??i ?? trang trí bàn ??i bi?u.

?

2. B?n mu?n ba m? t?ng quà gì nhan ngày sinh nh?t b?n?

a. M?t cu?n sách th? ho?c m?t cu?n t? ?i?n trò ch?i ? ch?.

b. M?t cái máy tính m?i hay m?t ch??ng trình ph?n m?m giúp lên k? ho?ch cho k? ngh? hè.

黑彩破解器c. M?t b? màu n??c ho?c m?t b? tranh ghép hình g?m 1000 mi?ng

黑彩破解器d. M?t chi?c v?t c?u l?ng ho?c m?t ??i giày ch?y b?

e. M?t ??a nh?c, cay ?àn, hay khóa h?c nh?c mà b?n thích.

f. Trò ch?i ?i?n t? b?n yêu thích

g. M?t cu?n s? nh?t ky hay s? ghi chép

黑彩破解器h. M?t kính thiên v?n hay cu?n sách nói v? thiên nhiên.

3. Tr??ng b?n yêu c?u m?i h?c sinh ph?i ??ng ky th?c hi?n m?t d? án. B?n ch?n:

a. Làm m?t cu?n sách t?p h?p nh?ng bài v?n và bài th? c?a chính b?n d?a vào nh?ng bài t?p trong sách giáo khoa ho?c do c? d?y v?n giao t? tr??c t?i nay.

黑彩破解器b. Vi?t m?t bài hùng bi?n nêu ra t?ng ly l? ?? b?o v? y ki?n c?a b?n v? s? hình thành c?a trái ??t.

c. D?ng m? hình 3-D v? h? m?t tr?i.

d. Trình di?n m?t bài th? d?c ?? ch?ng minh s? v?n ??ng c? b?p.

e. Trình di?n m?t nh?c c? t? nh?ng v?t li?u có ???c t? b?p c?a b?n.

黑彩破解器f. T? ch?c m?t ch??ng trình talk show b?t ch??c trên truy?n hình, (trong ?ó b?n c?a b?n là khách m?i).

黑彩破解器g. Xay d?ng m?t bi?u ?? v?ch ra m?c tiêu? trong cu?c s?ng và làm th? nào ?? ??t ???c m?c tiêu ?ó.

h. Làm ch??ng trình trình chi?u nh?ng hình ?nh b?n ch?p hay s?u t?p v? nh?ng chòm sao.

4. Gia ?ình b?n ?ang chu?n b? cho k? ngh? hè. B?n nói r?ng b?n ?i ?au c?ng ???c mi?n là b?n có th?:

黑彩破解器a. Mang theo m?t ??ng t?p chí ?? ??c trên b?i bi?n.

b. V?ch ???c l? trình và ??c tính chi phí ?i l?i.

c. Có th?i gian ?? phác h?a ???c nh?ng b?c tranh sinh ??ng.

d. ???c ch?y b? trên bi?n m?i bu?i sáng tr??c khi ?i tham quan.

e. ???c nghe ??a CD yêu thích c?a b?n trên xe.

黑彩破解器f. Nh?p h?i v?i các teen khác vào bu?i t?i.

g. ???c ? m?t mình ?? ghi chép.

h. Nh?t nh?ng viên ?á, hay v? sò, v? ?c ??p.

Tính ?i?m: B?n c?ng ?i?m theo b?ng.

B?ng tính ?i?m:

?

a

b

c

d

e

f

g

h

Cau 1

?

?

?

?

?

?

?

?

Cau 2

?

?

?

?

?

?

?

?

Cau 3

?

?

?

?

?

?

?

?

Cau 4

?

?

?

?

?

?

?

?

T?ng

?

?

?

?

?

?

?

?

?

黑彩破解器Trí th?ng minh c?a b?n là: ---/---/--- (?i?n 3 c?t có t?ng ?i?m cao nh?t t? cao xu?ng th?p. Ví d? 3 c?t có t?ng ?i?m cao nh?t g?m a=7; e=8; g=9 thì b?n ghi: g/e/a).

Bay gi? tra k?t qu? nhé:

Cau a: B?n th?ng minh v? ng?n ng?. B?n thích ??c, thích vi?t, thích th?o lu?n, giao ti?p b?ng ng?n ng? nói và vi?t. B?n có th? ??c ???c y ngh? hay c?m xúc c?a ai ?ó, có th? vi?t ra y t??ng, suy ngh?, và có khi?u th? ca.

--> Ngh? nghi?p s? d?ng nhi?u trí th?ng minh v? ng?n ng? g?m nhà th?, MC, phát ng?n viên, nhà báo, nhà v?n, qu?ng cáo, vi?t k?ch b?n, di?n v?n, lu?t gia, th? ky, biên t?p, s?a b?n in, di?n viên k?ch, ng??i th??ng thuy?t, chuyên viên l?u tr?, d?ch thu?t, phát thanh viên, nhà bình lu?n, nhà t??ng thu?t.

Cau b: B?n th?ng minh v? logic – toán h?c. B?n tính toán nhanh. Nh?ng v?n ?? mang tính logic và l?p lu?n ??i v?i b?n là chuy?n nh?. B?n thích ???ng ??u v?i nh?ng tình hu?ng khó kh?n c?ng nh? th? thách m?i ?? tìm ra cách gi?i quy?t. B?n có kh? n?ng nh?n ra nh?ng m?t khác nhau c?a m?t v?n ??, làm vi?c v?i nh?ng ky hi?u nh? con s? và hình h?c, có kh? n?ng phan bi?t các m?i quan h? và/ho?c nhìn th?y m?i liên h? gi?a nh?ng th?ng tin khác nhau.

--> Nh?ng ngh? s? d?ng nhi?u trí th?ng minh v? logic-toán h?c g?m k? s? máy tính và l?p trình, thanh toán b?o hi?m, k? toán, th?ng kê, ch?ng khoán, ki?m toán, thu mua, ch? ngan hàng, gi?ng d?y toán, lu?t s?, nghiên c?u khoa h?c, th?m phán, chuyên gia y t?, phan tích d? li?u, nhà logic...

Cau c: B?n th?ng minh v? ngh? thu?t th? giác. B?n có th? suy ngh? b?ng tranh và nhìn th?y nh?ng ?i?u trong tam trí mình nh? m?t b?c tranh. Trí th?ng minh v? th? giác – kh?ng gian liên quan ??n nh?ng ho?t ??ng nh? t? v?, ?iêu kh?c; l?p s? ?? và ki?n trúc, và các trò ch?i nh? c? t??ng (c?n kh? n?ng nhìn ra n??c c? t? nh?ng góc ?? khác nhau). Su?t th?i th? ?u b?n hay m? m?ng nh?ng ?i?u ch? có trong truy?n c? tích t?c là chúng ta ?ang s? d?ng trí th?ng minh này ??y. Ch?ng h?n nh? chúng ta m? ??c có th? bay, có phép màu ?? bi?n hóa, hay ??c m? mình là nh?ng anh hùng trong nh?ng cau chuy?n phiêu l?u huy?n tho?i v.v...

黑彩破解器--> Ngh? s? d?ng nhi?u ??n trí th?ng minh v? th? giác - kh?ng gian: Thi?t k? n?i th?t, thi?t k? ?? h?a, l?p b?n ??, nhi?p ?nh, ki?n trúc, phi c?ng, th?y th?, tài x?, bác s? ph?u thu?t, h?a s?, ?iêu kh?c, ??u b?p (trang trí món ?n), may, thêu, v? phong c?nh, thi?t k? san kh?u, nhà ?i?n ?nh, minh h?a sách báo, h??ng d?n viên du l?ch, thi?t k? trang ph?c và n? trang.

Cau d: B?n th?ng minh v? c? th?. B?n có s? ph?i h?p c? th? linh ho?t. B?n thích khiêu v?, thích v?n ??ng và làm nh?ng vi?c b?ng tay. B?n có kh? n?ng s? d?ng c? th? c?a mình ?? bi?u ??t tình c?m, ?? ch?i m?t trò ch?i, ?? giao ti?p v?i ng??i khác s? d?ng “ng?n ng? c? th?”, hay t?o ra m?t s?n ph?m m?i. B?n có th? tr? thành k? s? xay d?ng, v?n ??ng viên ?i?n kinh, nhà khiêu v? hay di?n viên.

黑彩破解器--> Ngh? nghi?p s? d?ng nhi?u ??n trí th?ng minh v? c? th? g?m v?n ??ng viên th? d?c d?ng c?, v?n ??ng viên ?i?n kinh, nhà v?t ly tr? li?u, th? máy, ng??i m?u, biên ??o múa,? di?n viên múa, di?n viên ?i?n ?nh, nhà xay d?ng, ngh? s? xi?c, bác s?, y tá, giáo viên th? d?c, hu?n luy?n th? thao, cán b? trong b? ph?n hành pháp.

黑彩破解器Cau e: B?n th?ng minh v? l?nh v?c am nh?c. B?n có th? sáng tác nh?c, ch?i nh?c c?, hát, c?m nh?n giai ?i?u… B?n nh?y c?m v?i nh?ng am thanh phát ra t? m?i tr??ng xung quanh hay t? gi?ng nói c?a ai ?ó.? Trong t?t c? các lo?i hình th?ng minh thì tác ??ng c?a am nh?c và giai ?i?u lên tam tr?ng, tình c?m là l?n nh?t. H?y ngh? ??n kh? n?ng c?a am nh?c có th? làm b?n gi?m b?t stress, khích l? b?n khi b?n chán, và giúp b?n h?ng thú h?n khi g? bàn phím c?ng nh? khi t?p th? d?c.

--> Ngh? nghi?p s? d?ng nhi?u ??n trí th?ng minh v? giai ?i?u và am nh?c bao g?m ngành qu?ng cáo, t?o nh?c phim, giáo viên am nh?c, ?i?u ch?nh phím piano, giám ??c h?ng thu am, sáng tác ca khúc, ?i?u khi?n dàn nh?c, k? s? am thanh, ch?i nh?c c?, ch?nh nh?c..

黑彩破解器Cau f: B?n th?ng minh v? l?nh v?c con ng??i. B?n thích g?p g? giao l?u v?i b?n bè. S? r?t hi?u qu? n?u b?n ch?n làm vi?c nhóm. B?n hi?u nh?ng hành ??ng, vi?c làm c?a b?n bè xu?t phát t? ?i?u gì. B?n có kh? n?ng nh?n ra nh?ng ?i?m riêng bi?t gi?a nh?ng ng??i khác nhau, ví d? nh?ng ??i l?p v? tam trang, tính khí, ??ng c?... B?n có s? ??ng c?m sau s?c v?i ng??i khác nh? c?m xúc, n?i lo s?, ni?m tin, ??c v?ng... c?a h?.

--> Ngh? nghi?p c?n nhi?u ??n trí th?ng minh v? con ng??i g?m giáo viên, hành chánh qu?n tr?, tr?ng tài, nhan h?c, l?nh ??o t? ch?c (ch? t?ch và CEOs), nhà x? h?i h?c, t? ch?c talk show, nhà chính tr?, quan h? c?ng chúng hay d?ch v? khách hàng, doanh nhan, ??i ly du l?ch, t? v?n, phúc l?i x? h?i...

Cau g: B?n th?ng minh v? n?i tam B?n có tr?c giác t?t. Ban có th? phan tích chính mình c?ng nh? c?m xúc c?a b?n. B?n thích dành th?i gian m?t mình ?? suy ngh? hay ghi chép. B?n hay soi r?i l?i nh?ng thành c?ng c?ng nh? th?t b?i c?a mình ?? rút ra bài h?c.

--> Ngh? nghi?p c?n nhi?u ??n trí th?ng minh v? n?i tam g?m nhà tr? li?u, nhà tam ly, nghiên c?u ti?m n?ng con ng??i, tri?t gia, c?ng tác x? h?i, nhà t? v?n, chuyên gia s?c kh?e tam th?n.

Cau h: B?n th?ng minh v? thiên nhiên B?n nh? r?t nhanh tên c?a nh?ng sinh v?t, s? v?t trong t? nhiên. B?n nhìn vào ?au c?ng th?y s? sinh ??ng c?a thiên nhiên. B?n bi?t cách s? d?ng trái ??t c?ng nh? tài nguyên c?a trái ??t m?t cách có hi?u qu?. B?n kinh ng?c thích thú v?i cu?c s?ng ??ng v?t ngoài ??i th?t hay trên ti vi, phim ?nh v.v... B?n c?ng ??ng lòng tr?c ?n tr??c c?nh cay c?i hay hoa lá b? con ng??i khai thác và l?m d?ng. Th? ngh?, b?n có th??ng hay v? v?i thiên nhiên khi b?n mu?n th? gi?n, lên giay cót làm m?i tinh th?n?

黑彩破解器--> Nh?ng ngh? s? d?ng nhi?u ??n trí th?ng minh v? thiên nhiên g?m lam nghi?p, h??ng d?n khách tham quan thiên nhiên, hu?n luy?n ??ng v?t, tr?ng coi s? thú, thi?t k? c?nh quan, làm v??n, nhà sinh h?c và v?t ly, bác s? thú y, ch? trang tr?i, nhà th?c v?t h?c, tr?ng hoa/bán hoa, khí t??ng h?c, c?ng tác v? l?nh v?c b?o v? m?i tr??ng.

黑彩破解器Bay gi? thì b?n ?? khám phá ra trí th?ng minh c?a b?n n?m ? nh?ng l?nh v?c nào r?i ch?!? Nh?ng l?nh v?c này là quan tr?ng cho s? thành c?ng c?a b?n trong cu?c s?ng, quan tr?ng kh?ng kém vi?c dành ?i?m cao trong các bài ki?m tra ? l?p ?au b?n ?.

Bài vi?t khác
K? n?ng tr? l?i ph?ng v?n xin vi?c

黑彩破解器M?t cu?c ph?ng v?n xin vi?c thành c?ng là t?ng hòa c?a r?t nhi?u y?u t?, t? hình th?c ??n n?i dung. Nhi?u ng??i tr??c khi tìm ???c m?t c?ng vi?c phù h?p ?? ph?i tr?i qua nhi?u l?n ph?ng v?n xin vi?c, và kh?ng ít l?n th?t...

Xem thêm
L?i khuyên t? chuyên gia

黑彩破解器T? h??ng nghi?p-ch?n ngh? ? ?ay kh?ng có ngh?a là b?t c?n s? giúp ?? c?a ng??i khác, mà nó mang y ngh?a: S? giúp ?? ?ó ph?i có giá tr? cho b?n, th?t s? có th? giúp ?? b?n t? h??ng nghi?p-ch?n ngh? cho mình.

Xem thêm
Ph??ng pháp ch?n ngh? Ph??ng pháp ch?n ngh?

Nhà kh?o sát c?a M? ?? ??a ra 10 cách th?c ??n gi?n giúp b?n tr? l?a ch?n ngh? nghi?p d? dàng và hi?u qu? h?n.

Xem thêm
Facebook chat