黑彩破解器

K? n?ng tr? l?i ph?ng v?n xin vi?c

Trang ph?c nghiêm túc

M?t trong nh?ng k? n?ng ph?ng v?n xin vi?c quan tr?ng và c? b?n nh?t chính là v?n ?? trang ph?c. M?c trang ph?c nghiêm túc ch?ng t? b?n hi?u bi?t v? v?n hóa doanh nghi?p và t?n tr?ng nhà tuy?n d?ng. Dù cho b?n có là ng??i yêu thích s? tho?i mái và ti?n l?i thì c?ng ??ng nên di?n qu?n jeans và áo pull ?? tham d? m?t bu?i ph?ng v?n xin vi?c. ?n t??ng ??u tiên kh?ng ph?i là t?t c? nh?ng s? quy?t ??nh thi?n c?m c?a ng??i ph?ng v?n ??i v?i b?n. N?u kh?ng l?u tam ??n v?n ?? trang ph?c, trong m?t nhà tuy?n d?ng b?n s? là m?t ng??i xu? xòa và d? d?i. Và kh?ng m?t c?ng ty nào l?i mu?n thu nh?n m?t nhan viên t??ng lai xu? xòa và d? d?i nh? v?y c?.

?

Ng?n ng? c? th?

Ng?n ng? c? th? c?ng quy?t ??nh y?u t? thành b?i c?a b?n trong cu?c ph?ng v?n kh?ng kém ng?n ng? l?i nói. Ch? m?t hành ??ng nh? mà b?n v? tình th? hi?n c?ng có th? minh ch?ng cho m?t thái ?? tiêu c?c ??i v?i nhà tuy?n d?ng. Liên t?c nhìn ??ng h? ch?ng t? b?n kh?ng dành nhi?u th?i gian và ch?a toàn tam toàn y cho cu?c ph?ng v?n, th?m chí xem ?ay là m?t c?ng vi?c nhàm chán. T? th? ng?i kh?ng th?ng l?ng, vai x?, ng? ngu?y trên gh? trong khi nói, hai bàn tay th??ng xuyên làm nhi?u hành ??ng th?a th?i, ánh m?t nhìn xu?ng… ch?ng t? b?n ?ang r?t kém t? tin trong t?ng l?i nói c?a mình. C? th? truy?n t?i nhi?u th?ng tin c?m xúc h?n b?n ngh?. Do ?ó, h?y chú y ??n nh?ng c? ch? t??ng ch?ng nh? v? cùng nh? nh?t trong lúc tr? l?i ph?ng v?n. H?y ng?i th?ng l?ng và vai, kh?ng ng? ngu?y liên t?c trên gh? và kh?ng nhìn ??ng h? nhi?u l?n... ?? t?o ?n t??ng t?t nh?t v?i nhà tuy?n d?ng.

?

Thái ?? t? tin và th?ng th?n

黑彩破解器?? th? hi?n thái ?? t? tin và th?ng th?n, h?y lu?n lu?n nhìn th?ng vào m?t nhà tuy?n d?ng trong lúc ph?ng v?n. Khi trao ??i v?i h?, ??ng úp m? ho?c ?p úng mà h?y trình bày v?n ?? c?a mình m?t cách m?ch l?c và r? ràng h?t s?c có th?. ?? làm ???c ?i?u ?ó, b?n c?n ph?i chu?n b? m?t tinh th?n th?t tho?i mái. M?c dù chúng ta lu?n xem tr?ng cu?c ph?ng v?n, nh?ng c?ng nên xem ?ay nh? là m?t c?ng vi?c mà mình nên hoàn thành nó m?t cách nh? nhàng. Càng t? tin và tho?i mái thì m?i vi?c s? càng d? dàng h?n.

?

??ng nói “T?i kh?ng bi?t” ho?c “T?i kh?ng làm ???c”

黑彩破解器Khi g?p m?t cau h?i v? m?t v?n ?? nào ?ó mà b?n ch?a t?ng nghe qua, ??ng v?i tr? l?i r?ng “T?i kh?ng bi?t” hay “T?i kh?ng làm ???c” vì nhà tuy?n d?ng s? ?ánh giá b?n là ng??i kém n?ng l?c. Thay vào ?ó, h?y nói khéo léo h?n: “T?i ch?a tìm hi?u” ho?c “T?i s? tìm hi?u v? v?n ?? này” ?? ch?ng t? b?n là ng??i c?u ti?n và ham h?c h?i. ?ay là m?t trong nh?ng k? n?ng tr? l?i ph?ng v?n xin vi?c quan tr?ng mà nhi?u ng??i ch?a bi?t.

?

S?c m?nh c?a n? c??i

N? c??i là m?t trong nh?ng cách t?t nh?t ?? chúng ta th? hi?n thái ?? chan thành và than thi?n. Vì v?y trong cu?c ph?ng v?n, h?y t?n d?ng n? c??i ?úng lúc. Ch?ng h?n nh? khi b?n k? v? m?t tình hu?ng hài h??c ?? x?y ra trong m?t chuy?n c?ng tác nào ?ó, tình hu?ng ?y khi?n b?n có thêm kinh nghi?m làm vi?c nh? th? nào… Kh?ng ch? th? hi?n thái ?? than thi?n và chan thành, n? c??i còn mang ??n m?t b?u kh?ng khí vui v? và tho?i mái cho cu?c nói chuy?n gi?a b?n và nhà tuy?n d?ng.

?

Kh?ng nói nh?ng ?i?u tiêu c?c v? c?ng ty c?

黑彩破解器M?t trong nh?ng cau h?i th??ng g?p c?a nhà tuy?n d?ng là “T?i sao b?n ngh? vi?c ? ch? làm c??”. Trong tr??ng h?p ?ó, ??ng bao gi? tr? l?i b?ng cách “nói x?u” s?p c? ho?c ??ng nghi?p c?. Nhà tuy?n d?ng ch?c ch?n s? k?t lu?n r?ng, h?m nay b?n có th? nói nh?ng ?i?u tiêu c?c v? c? quan c? thì ngày mai n?u r?i kh?i c?ng ty c?a h?, b?n c?ng s? có th? làm ?i?u t??ng t?. Do ?ó, ?? tr? l?i t?t cau h?i này, b?n h?y nói v? s? kh?ng phù h?p c?a b?n v?i ch? làm c? và v? s? mong m?i ???c d?n than vào m?t th? thách m?i, m?t tr?i nghi?m m?i.

?

Bi?t cách ??t cau h?i ?? tránh th? ??ng

Su?t bu?i ph?ng v?n xin vi?c, b?n ??ng tr? nên th? ??ng vì ch? toàn tr? l?i nh?ng cau h?i ???c nhà tuy?n d?ng ??t ra. M?t k? n?ng tr? l?i ph?ng v?n xin vi?c r?t quan tr?ng mà kh?ng ph?i ng??i xin vi?c c?ng bi?t ?ó là bi?t cách ??t cau h?i ng??c l?i. Vi?c th?nh tho?ng ??t cau h?i cho nhà tuy?n d?ng khi?n bu?i ph?ng v?n tr? nên nh? nhàng h?n, gi?ng nh? m?t bu?i nói chuy?n than m?t ch? kh?ng ph?i là m?t bài ki?m tra c?ng th?ng và áp l?c. Ngoài ra, nhà tuy?n d?ng c?ng s? hài lòng khi bi?t m?c ?? quan tam c?a b?n ??i v?i c?ng vi?c trong t??ng lai là r?t cao.

?

Tuy nhiên, vi?c ??t cau h?i c?ng kh?ng ph?i d? dàng. Nh?ng cau h?i v? ??c ?i?m, tính ch?t, ph??ng th?c kinh doanh… c?a c?ng ty s? ch? khi?n cho nhà tuy?n d?ng c?m th?y r?ng b?n hoàn toàn ch?a tìm hi?u gì v? h?. H?y ??t nh?ng cau h?i th?ng minh ?? ch?ng t? n?ng l?c c?a b?n, ??ng th?i th? hi?n s? hi?u bi?t r? v? c?ng ty. Ch?ng h?n nh?: “lo?i hình c?ng ngh? nào t?i có th? s? d?ng ?? ?áp ?ng t?t nh?t cho c?ng vi?c này?”, hay “t?i ?? t?ng s? d?ng qua m?t ph?n m?m r?t phù h?p v?i c?ng vi?c ? ?ay, kh?ng bi?t c?ng ty mình ?? th? qua ph??ng th?c ?ó ch?a?”……

?

Cho ??n cu?i cùng, ?i?u quan tr?ng nh?t trong s? r?t nhi?u k? n?ng ph?ng v?n xin vi?c ?ó là b?n ph?i là chính mình. Dù b?n có n?m r? các cách th?c “l?y lòng” nhà tuy?n d?ng ??n ?au thì ?i?u mà h? quan tam và chú tr?ng nh?t v?n kh?ng ph?i là hình th?c th? hi?n bên ngoài mà chính là n?ng l?c và ??o ??c c?a b?n. Chính vì th? ?? có ???c c?ng vi?c nh? mong mu?n, b?n h?y lu?n lu?n và lu?n lu?n là chính mình trong m?t nhà tuy?n d?ng.

Bài vi?t khác
L?i khuyên t? chuyên gia

黑彩破解器T? h??ng nghi?p-ch?n ngh? ? ?ay kh?ng có ngh?a là b?t c?n s? giúp ?? c?a ng??i khác, mà nó mang y ngh?a: S? giúp ?? ?ó ph?i có giá tr? cho b?n, th?t s? có th? giúp ?? b?n t? h??ng nghi?p-ch?n ngh? cho mình.

Xem thêm
Ph??ng pháp ch?n ngh?

黑彩破解器Nhà kh?o sát c?a M? ?? ??a ra 10 cách th?c ??n gi?n giúp b?n tr? l?a ch?n ngh? nghi?p d? dàng và hi?u qu? h?n.

Xem thêm
8 Lo?i trí th?ng minh 8 Lo?i trí th?ng minh

黑彩破解器B?n ??ng v?i t? ti cho r?ng mình kém th?ng minh khi b? tr??t m?n hình h?c, mà nói ?úng h?n là trí th?ng minh c?a b?n kh?ng n?m ? l?nh v?c hình h?c. T? tr??c ??n nay th?y c? giáo và b? m? th??ng...

Xem thêm
Facebook chat